شاهد طلاق

طلاق
امتیاز ۴.۶۷ از ۵ – ۲ رای
در حال ثبت رای

شاهد طلاق

فهرست محتوا پنهان

شماره وکیل پایه یک دادگستری برای انجام مشاوره حقوقی:

۰۹۱۹۷۸۶۸۴۸۲

در بحث مشاوره حقوقی (مشاوره حقوقی رایگان) بحث طلاق نیز مطرح می شود. زمانی که شما برای دریافت حکم طلاق به دادگاه مراجعه می کنید، باید قوانین و مقرارات و همینطور اصولی و شرایط گرفتن طلاق آشنا باشید.

برای همین پیشنهاد می کنیم تا این مقاله را مطالعه کنید تا با روند اجرای طلاق، شرایط و ویژگی های شاهد طلاق، مدت زمان دادخواست و … آشنا شوید.

به دستور ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی:” طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور دو شاهد طلاق (لااقل دو نفر مرد عادل) که طلاق را بشنوند واقع گردد.” برای جلوگیری از کثرت طلاق قانون تحقق آن را مشروط به تشریفاتی قرار داده که بدون آن طلاق محقق نمی گردد.

طلاق تنها سند قضایی است که صحت آن منوط به تشریفات است که با فقدان آن طلاق باطل می باشد. علت این امر آن است که هرگاه بدون تشریفات طلاق واقع گردد ممکن است شوهر در اثر عصبانیت هر زمان بتوانند زن خود را طلاق دهد و این امر موجب سستی خانواده که هسته اولیه جتماعی می‌گردد.

تشریفات مزبور علاوه بر صیغه مخصوص ،حضور دو مرد عادل است که صیغه طلاق را بشنوند.

اینک شرح دو شاهد و اجرای صیغه نزد آنان ذیلا بیان می گردد:

اجرای صیغه در حضور دو شاهد طلاق

چنان که ظاهر ماده حاکی است حضور دو نفر شاهد شرط صحت طلاق می باشد.

خواه از آنان خواسته شده باشد که صیغه طلاق را استماع به نمایند و برای آن حاضر شده باشند یا آنکه در مجلسی که چندین نفر برای کار شخصی خود نشسته‌اند شوهر صیغه طلاق را بگویند و آنان بشنوند.

۲ نفر شاهد مزبور غیر از شوهر یا وکیل زوجین می باشد که صیغه طلاق را اجرا می نمایند.

برای صحت طلاق باید صیغه طلاق در حضور دو شاهد گفته شود و کافی نمی باشد که صیغه طلاق نزد یکی از دو شاهد در جلسه ای ایراد شود و نزد شاهد دیگر آن صیغه تکرار گردد.

ظاهر ماده هم که حضور دو نفر مرد عادل را لازم دانسته ،حضور آنان در یک جلسه است.

شماره وکیل پایه یک دادگستری برای انجام مشاوره حقوقی:

۰۹۱۹۷۸۶۸۴۸۲

مرد بودن ۲ شاهد طلاق

چنانکه ماده بالا  تصریح می‌کنند طلاق باید در حضور دو مرد گفته شود. منظور از مرد کسی است که به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشد زیرا به کسی که به سن بلوغ قانونی نرسیده در عرف حقوقی مرد اطلاق نمیشود.

ناچار باید کسی که شاهد در طلاق قرار می‌گیرد عاقل باشد و چنانچه مجنون ادواری است در حال افاقه باشد ،زیرا چنانکه ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی متذکر است دو مرد باید صیغه طلاق را بشنوند و منظور از شنیدن صیغه طلاق توجه به مفهوم و مقصود گوینده آن است، نه آنکه صدایی به گوش آنان برسد و مجنون توجیهی که لازم است ندارد.

به این جهت باید آشنا به زبانی باشند که صیغه طلاق به آن زبان خوانده میشود. اما سفه به نظر می‌رسد که مانع از شاهد بودن در طلاق نباشد، زیرا سفیه ممنوع از تصرف در اموال و حقوق مالی خود می باشد و این امر مانع از شاهد بودن، یعنی شنیدن صیغه طلاق نخواهد بود.

بنابر تصریح ماده که حضور دو مرد را لازم دانسته یک مرد و یک زن و یا دو زن نمی تواند شاهد طلاق قرار گیرند.

عادل بودن دو شاهد طلاق

عادل کسی است که دارای ملکه عدالت باشد.

عادل یکی از اصطلاحات حقوق اسلام است و آن عبارت از مسلمانی است که دارای حالت روحی باشد که گرد ارتکاب گناهان کبیره نگردد و اصرار بر ارتکاب گناهان صغیره نیز نداشته باشد، آن حالت را ملکه عدالت گویند.

حسن ظاهر در اشخاص کاشف از وجود ملکه عدالت در آنها است.

منظور از حسن ظاهر در شخص آن است که هرگاه از کسانی که او را میشناسند از وضعیت او سوال شود آنها او را مرد درستکار و نیکی به دانند و اظهار دارند که از او عمل زشتی ندیده اند.

بدین جهت است که عده ای از فقهای امامیه بر آن است که عدالت حسن ظاهر است و اکثر فقها بر آن است که عدالت ملکه نفسانی است و بعضی مانند صاحب نهایه وراوندی بر آن است که اسلام شهود کافی برای صحت طلاق می باشد.

چنانکه عبارت ماده بالا (دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند) حاکی می باشد برای صحت طلاق لازم نیست که دو مرد عادل شرایط لازم برای گواهی را که از اقسام ادله اثبات دعوی به شمار آمده دارا باشند.

بلکه ممکن است آن دو نفر از خویشاوندان نزدیک زوجین مانند ابوین شوهر یا زن باشند و یا کور و یا آن که محکوم به مجازات جنایی باشند و یا آنکه دعوی مدنی و جزایی بین آنان با شوهر و یا زن مطرح باشد(ماده ۴۱۲ و ۴۱۳ آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی)،  زیرا اینان شاهد در طلاق هستند و شاهد در دعوی نمی باشند.

از نظر تهیه دلیل، گواهی آنان خواسته نشده است. اما آنچه در ماده ۸ نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مورخ ۱۴/ ۲/۱۳۱۷ نوشته شده( اشخاص کوریا گنگ یا کر یا محجور یا غیر بالغ یا غیر رشید نمی‌توانند معرف یا شاهد باشند) از نظر تشریفات ثبت طلاق در دفتر رسمی طلاق است.

۲ شاهد باید زن و شوهر را بشناسند

شماره وکیل پایه یک دادگستری برای انجام مشاوره حقوقی:

۰۹۱۹۷۸۶۸۴۸۲

با توجه به نحوه بیان ماده بالا که شنیدن طلاق را به وسیله دو نفر مرد عادل لازم دانسته ،معلوم می گردد که شوهر طلاق دهنده و زنی که طلاق داده می‌شود تا اندازه ای که رفع جهل نماید باید نزد دو شاهد معلوم باشند و لزومی ندارد آنان را کامل بشناسند.

بنابراین کافی است که دو نفر شاهد از حیث نام یا مشاهده ،زوجین را از دیگران تمیز دهند.

باری به ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی چنانچه دو نفر شاهدی که صیغه طلاق را می‌شنوند مرد نباشند و یا آنکه عادل نباشند و یا صیغه طلاق را نشنود چنانکه کر باشند و یا حواس آنان متوجه امر دیگری باشد، طلاق محقق نمی گردد.

لذا هر یک از زن و مرد می‌توانند با اثبات یکی از امور بالا در مرجع صلاحیت‌دار درخواست اعلام بطلان طلاق را بنمایند.

بنا بر آنچه گذشت چنانچه در نظر شوهر و یا وکیل او که زن را طلاق میدهد گواهان عادل باشند ولی در حقیقت فاسق بوده اند کسی که از فسق آنان آگاه می باشد نمی‌تواند آن طلاق را صحیح بدانند و بر آن ترتیب اثر دهد.

همچنین هرگاه وکیل در طلاق گواهان را عادل بدانند و شوهر آنان را فاسق شمارد، طلاق واقع نشده محسوب و نکاح سابق در نظر باقی است.

مقررات کلی در مورد طلاق  و شرایط آن

مطابق قوانین جاری کشور و همچنین فقه عامه اختیار طلاق به شوهر داده شده است و او می تواند با توجه به شرایط موجود و پرداخت حقوق قانونی زوجه مانند مهریه، نفقه، اجرت المثل زن خود را طلاق دهد.

از طرف دیگر نیز زن می تواند با وجود شرایط که بیان خواهد شد از دادگاه خانواده درخواست طلاق نماید که در مراحل طلاق بیان خواهد شد.

درخواست طلاق از طرف زن و پیشنهادات وکیل دادگستری

بی تردید دعاوی خانواده یکی از سخت ترین دعاوی موجود در دادگاه های خانواده می باشد که با توجه به طولانی بودن و شرایطی که قانون گذار برای آن درنظر گرفته است بسیار طاقت فرسا می باشد علی الخصوص برای زوجه که متقاضی طلاق باشد.

به طور کلی مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی زن می تواند با وجود شرایط بیان شده درخواست طلاق نماید.

 1. در صورت غیبت شوهر بیش از جهارسال.
 2. درصورتی که زن از مرد وکالت در طلاق داشته باشد.
 3. در صورت خودداری یا عجز شوهر از پرداخت نفقه.
 4. در صورت عسر و حرج زوجه.

به عنوان وکیل پایه یک دادگستری که سال ها در این زمینه و دعاوی خانواده فعالیت نموده ام موکداض توصیه می شود که در صورت بروز اختلافات خانوادگی این دعاوی را بدون مشورت با وکیل شروع نکنید. چراکه مراحل اولیه طلاق و ارائه دلایل طلاق در این پرونده ها شرایط خاصی را دارد.

باید توجه داشت که ثبت دادخواست طلاق بدواً در بیشتر موارد نیازمند دادخواست های مقدماتی دیگری می باشد که مرتبط با طلاق باشد و درصورتی که به این موارد آگاهی نداشته باشد منجر به از دست رفتن وقت و صبر شما خواهد شد.

برای ثبت دادخواست طلاق از طرف زن ابتداً باید دادخواست طلاق در دفاتر خدمات قضایی الکترونیک ثبت گردد. مراحل طلاق زوجه نیاز به دقت بسیاری می باشد و باید تقدم و تاخر هریک رعایت گردد.

پس از آن داخواست از طریق دفاتر به دادگاه های خانواده جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

شماره وکیل پایه یک دادگستری برای انجام مشاوره حقوقی:

۰۹۱۹۷۸۶۸۴۸۲

مراحل طلاق از کجا شروع می شود؟

در مراحل طلاق و نحوه شروع آن چندین روش متصور می باشد.

چنانچه طلاق توافقی نیست و همچنین زوجه از همسرش وکالت در طلاق که همان حق طلاق می باشد ندارد تاجار است بدواً دادخواست خود را از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت نماید.

شایان ذکر است زوجه هم می تواند دادخواست طلاق خود را در شهری که ساکن است مطرح نماید و هم در دادگاه خانواده محل اقامت شوهر خود.

مراحل ثبت دادخواست طلاق از طرف زن

طلاق از طرف زن شامل سه مرحله می باشد.

توضیحاً اینکه طرفین(زوج و زوجه) می توانند از حکمی که در مرحله بدوی صادر می شود چنانچه به ضررشان باشد در مرحله تجدیدنظر به آن اعتراض نماید. دادگاه تجدیدنظر پس از تبادل لوایح به درخواست طرفین رسیدگی می کند.

باید توجه داشت که رسیدگی در دادگاه های تجدید نظر غالباً بدون حضور طرفین رسیدگی می گردد.برهمین اسا از حکمی که در دادگاه تجدیدنظر صادر می شود چنانچه به ضرر طرفین باشد هریک از طرفین که رای به ضرر او می باشد می تواند در مهلت ۲۰ روزه از رای صادره از دادگاه تجدید نظر تقاضای فرجام خواهی نماید.

در این صورت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.

دلایل و شرایط طلاق به درخواست زوجه(زن)

اثبات یکی از شرط های مندرج در سند ازدواج

سند ازدواج به عنوان یکی از اسناد رسمی برای هر یک از زن و مرد لازم الاتباع می باشد.

سند نکاحیه خود را مطالعه کنید و شروط ۱۲ گانه ان را در نطر بگیرید که کدام یک از شرایطی که در زمان عقد نکاح توافق کرده اید را مرد نقض کرده است و در دادگاه قابل استناد می باشد.

اثبات عسر و حرج زن یکی از دلایلی است که زن می تواند به آن اشتناد کند.

مطابق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی عسر و حرج یعنی به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندکی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و برهمین اساس زن درخواست طلاق را از دادگاه دارد.

مهمترین علل و موضوعاتی که زن می تواند به آنها استناد نموده و درخواست طلاق دهد به شرح ذیل می باشد.

 1. اعتیاد مضر شوهر
 2. نپرداختن نفقه حداقل ۶ ماه
 3. مریضی سخت لاعلاج شوهر
 4. امراض مقاربتی شوهر
 5. بچه دار نشدن زوج
 6. ترک زندگی توسط زوج
 7. ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول
 8. محکومیت شوهر به زندان بالای ۵ سال یا ارتکاب به جرائمی که بر خلاف شان زوجه اسن.
 9. سورفتار و سو معاشرت (ضرب و جرح، توهین و …)
 10. عدم تهیه مسکن برای برای مدت غیر متعارف.
 11. اثبات خیانت همسر در دادگاه.
 12. با شرایطی کراهت شدید زوجه همراه با بذل کل مهریه
 13. بلاتکلیف رها کردن زوجه
 14. نداشتن رابطه جنسی برای مدت غیر متعارف
 15. مشکلات زناشویی ناشی از عیوب مرد.
 16. رابطه جنسی غیر متعارف
 17. تحت شرایطی دوری طولانی زوجین از همدیگر.

مدت زمان داخواست طلاق از طرف زن

با توجه به اینکه دادخواست طلاق سه مرحله ای بوده و زوجین معمولا در این گونه دعاوی تمام مراحل را طی می کنند معمولا این دعاوی بیش از یک سال طول خواهد کشید مگر اینکه طرفین در هیچ یک از مراحل به رای صادره اعتراض نکنند.

شماره وکیل پایه یک دادگستری برای انجام مشاوره حقوقی:

۰۹۱۹۷۸۶۸۴۸۲

مهم:

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی وکلای عدالتبا کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما  تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی تخصصی  بگیرید.

buncherlaw

فهرست
مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری

تماس با وکیل دادگستری