مجازات تعزیری چیست؟

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
در حال ثبت رای

مجازات تعزیری

مجازات تعزیری چیست؟

در مورد مشاوره حقوقی به موضوع مجازات تغزیری برخورد می کنیم. زمانی که جرمی قصاص، دیه و حد نداشته باشد آن مجازات تعزیری می باشد.

آثار حاکم ‌بر تعزیر منصوص شرعی

 • قابل تعویق نمی باشند
 • قابل تعلیق نمی باشند
 • شامل مرور زمان نمی شوند
 • صدور حکم از دادگاه های خارجی اعم از به برائت یا محکومیت در مورد تعزیرات منصوص شرعی اعتبار ندارند
 • محکومیت به تعزیر منصوص شرعی در مورد اطفال و نوجوانان قابل تخفیف نیست است و در مورد بزرگسالان قابل تخفیف نمیباشد
 • تعزیرات منصوص شرعی قابل معافیت نیستند

اقدامات تامینی و تربیتی برای مجازات تعزیری

منظور از اقدامات تامینی و تربیتی به تدابیری گفته می‌شود که دادگاه به شرح مقرر در قانون برای اطفال و نوجوانان تا ۱۵ سال اتخاذ می کند در واقع اطفال و نوجوانان در صورتی که سن آنها در حین ارتکاب جرم کمتر از از ۱۵ سال تمام شمسی باشد اقدام تامینی و تربیتی می‌دهد   که شدیدترین آن نگهداری در کانون از سه ماه تا یک سال است افزون بر این در مورد مجانین چنانچه دارای حالت خطرناک باشد دادستان دستور نگهداری آنها را در محل مناسب یا بیمارستان روانی تا رفع حالت خطرناک صادر می کند که ماهیت این دستور اقدام تامینی است

در مورد بزرگسالان اقدام تامینی و تربیتی قابل تعیین نیست است و دادگاه در صورت ضرورت می تواند از مجازات های بزرگسالان که سن آن ها   از ۱۵ سال بیشتر باشد دادگاه تکلیفی را در برخی موارد شبیه اقدامات   تربیتی و تامینی هستند استفاده می کنند مانند اقدام به تحصیل یا معدن کار مشخص.

 نکته اینکه اقدام تربیتی مجازات نیست و آثار مجازات را نیز ندارد

مسئولیت کیفری مجازات تعزیری

فرد زمانی از مسئولیت کیفری برخوردار است که دارای شرایط ذیل باشد

 • عاقل باشد
 • بالغ باشد
 • مختار باشد
 • رفتار ارتکابی غیر قابل توجیه باشد

بنابراین اگر رفتار ارتکابی قابل توجیه باشد مانند

 1. دفاع مشروع
 2. امر آمر قانونی
 3. اضطرار رافع مسئولیت کیفری  است
 4. مسئولیت کیفری پل ارتباطی جرم و مجازات است

بنابراین گاهی مرتکب به دلیل رافع بودن مسئولیت با وجود ارتکاب جرم مسئول نیست

  مسئولیت کیفری شخصی است  یعنی هر فردی پاسخگوی رفتار مجرمانه خود است است و هیچ کس نباید بابت رفتار دیگری تحت پیگرد باشد

قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان

اصل بر انطباق قلمرو جزایی و جغرافیایی  می باشد

اصل صلاحیت سرزمینی

هر کس در سرزمین ایران یعنی در قلمرو خاکی آبی و هوایی مرتکب جرم شود محاکمه و مجازات می شود و این موضوع به تابعیت دین و … نمی پردازد

مطابق ماده ۳ قانون مجازات اسلامی قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد

مطابق این اصل کلیه جرایم واقعه در قلمرو حاکمیت ایران زمینی دریایی هوایی تابع قوانین دادگاههای ایران است و صرف نظر از اینکه مجرم ایرانی باشد یا غیر ایرانی مسلمان باشد یا غیر مسلمان با این حال در موارد ذیل حتی اگر جرم در قلمرو ایران را به شود دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی ندارد

یک ماموران سیاسی

مامور سیاسی اگر در هر کشوری مرتکب جرم شود مصونیت سیاسی دارد این مصونیت اگر همراه با بستگان مامور سیاسی شامل همسر بستگان همراهان و خدمه نیز می شود حتی منزل مسکونی آنها قابل تفتیش نمی‌باشد

مامور سیاسی در هر جای دنیا مرتکب جرم شوند تابع امتیازات مامور سیاسی هستند

مامور سیاسی به مامور گفته می‌شود که برای برقراری رابطه یا حفظ رابطه به کشوری دیگر اعزام می‌شود

مامور کنسولی

ماموری است که برای تنظیم امور مربوط به اتباع مانند احوال شخصیه کشور خارجی فرستاده میشود این مامور دارای مسئولیت محدود است  یعنی در جرم مهم قابل تعقیب است

  مامور کنسولی در صورت ارتکاب جرم مهم مصونیت نداشته و قابل پیگرد هستند

اما اگر جرم مهم نباشد و امور کنسولی از امتیازات فوق برخوردار می باشد

مامور دیپلماتیک

اگر مرتکب جرم شوند تابع امتیازات مامور سیاسی هستند منظور از امور دیپلماتیک ، اموری است که برای برقراری رابطه به کشور دیگر اعزام می‌شود

  جرم داخل کشتی خارجی

 جرم واقع شده در داخل کشتی های خارجی شامل دو نوع می باشد

 1. کشتی های نظامی و جنگی
 2. کشتی های مسافرتی

 جرم داخل کشتی جنگی به هیچ عنوان قابل رسیدگی نیست

 جرم داخل کشتی مسافرتی مصونیت نسبی دارند و در چهار مورد قابل رسیدگی است در این حالت رسیدگی به جرم در صلاحیت دولت صاحب پرچم است است مگر در موارد ذیل

 1.  اثرات و عواقب جرم متوجه ایران باشد
 2.  جرم قتل نظم و آرامش داخلی یا دریای سرزمینی باشد
 3.  فرمانده کشتی یا نماینده دیپلماتیک و کنسولی دولت صاحب پرچم تقاضای کمک و رسیدگی کنند
 4.  رسیدگی و تعقیب برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان باشد

 جرم داخل هواپیما

 جرم داخل هواپیما در صلاحیت کشور صاحب است و پرچم در سه مورد قابل رسیدگی می باشد

 •  مرتکب یا مجنی علیه ایرانی باشد
 •  هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید
 • جرم مختلف نظم و امنیت کشور باشد

 مهم نیست هواپیما بر فراز قلمروی هوایی ایران یا هر جای دیگری باشد

نکته: اگر قسمتی از جرم یا نتیجه آن در ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در ایران است

برای مثال اگر کسی از داخل ایران به داخل مرز افغانستان تیراندازی کند و فرد مقدور یا مجروح ایران صالح به رسیدگی است در این حالت محاکمه مرتکب در خارج مانع از محاکمه در داخل نیست نیست و کسر محکومیت موضوعیت ندارد

همه موارد مذکور در غیر اصل صلاحیت سرزمینی در واقع استثنایی است در اصل صلاحیت سرزمینی اما به قدری مهم هستند که خودشان اصل هستند

اصل صلاحیت واقعی

اصل صلاحیت واقعی عبارت است از توسعه صلاحیت قوانین و محاکم داخلی به جرایم ارتکابی در خارج به اعتبار حمایت از منافع

در واقع در خارج محقق شده است اما چون علیه ایران است ایران صالح به رسیدگی می باشد

ضوابط حاکم بر اصل واقعی

جرم اتفاقی در خارج در صورتی در ایران قابل استفاده است که در ماده ۵ یا قوانین خاص پیش‌بینی شده استست در ماده ۵ به چهار مورد اشاره شده است

 • جرم علیه امنیت باشد
 • جرم جعل باشد
 • جرم استفاده از سند مجعول باشد
 • تهیه و ترویج مسکوکات قلب

  محاکمه مرتکب در خارج مانع از محاکمه محاکمه وی در داخل نیست اما دادگاه مکلف است در تعیین تعزیر میزان مجازات اجرا شده در خارج را محاسبه نماید

 محاکمه مرتکب منوط به یافتن حقوق یا استعداد و به ایران نیست و محاکمه غیابی بلامانع است

  در اعمال اسب صلاحیت واقعی تابعیت مرتکب شرط نیست  پست و همچنین حقیقی یا حقوقی بودن مرتکب نیز شرط نیست افزون بر این این مجرمیت متقابل هم شرط نیست لازم نیست هر دو کشور در این مورد تاجر بدانند بلکه کافی است به موجب قانون ایران رفتار جرم باشد

مشاوره حقوقی برای مجازات تعزیری

 به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی وکلای عدالت با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما  تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد با وکیل پایه یک دادگستری مورد نظر  مشاوره حقوقی رایگان یا مشاوره حقوقی تلفنی بگیرید.

tabnak

فهرست
Call Now Button