فروشگاه

با توجه به اهمیت فراوان دعوی اعسار اعم از اعسار از پرداخت هزینه دارسی و اعسار از پرداخت محکوم به ضروری می نماید خواهان و خوانده دعاوی حقوقی برای این امتیازی که قانونگذار در اختیار آنها قرارداده است از این حق استفاده نمایند. زمان دقیق تقدیم دادخواست و همچنین تنظیم دقیق دادخواست و فرم های پیوست از اصول و تشریفات دادرسی می باشد که طرفین اینگونه دعاوی ملزم به رعایت این اصول می باشند چرا که در صورت عدم رعایت دادخواست رد خواهد شد. در این مجموعه مختصر سعی شده است تا در دو دسته دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مجکوم به و همچنین فرم های مربوطه مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در اختیار شما قرار گیرید. امید است با استفاده از این پکیج قسمتی از هزینه های مالی شما کاهش یابد.

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. فروشگاه

فروشگاه

نمایش 1–20 از 26 نتیجه

فهرست
Call Now Buttonمشاوره حقوقی تلفنی