نمونه قرارداد کار و استخدام

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. نمونه قرارداد
  4. chevron_right
  5. اداری و استخدامی
  6. chevron_right
  7. نمونه قرارداد کار و استخدام

نمونه قرارداد کار و استخدام

100,000 تومان

توضیحات

آیین نامه قرارداد استخدام قانون استخدام کشوری

‌ماده ۱ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات مشمول “‌قانون قرارداد استخدام کشوری و ماده ۴ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی” که در این آیین‌نامه “‌دستگاه” نامیده‌می‌شوند می‌توانند به استناد مجوزهای قانونی جهت واگذاری پستهای موقت سازمانی موضوع تبصره یک ماده ۸  قانون استخدام کشوری به موجب‌قراردادی که طبق مقررات این آیین‌نامه مابین دستگاه‌های از یک طرف و داوطلبین خدمت پیمانی از طرف دیگر منعقد می‌شود نیازهای استخدام پیمانی‌خود را تأمین نمایند.

‌تبصره – انعقاد قرارداد استخدام با مستخدمین پیمانی طبق فرمی که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور ابلاغ می‌گردد صورت می‌گیرد و افراد مذکور‌مطابق بند “ج” ماده ۴ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی، به پستهای موقت منصوب خواهند شد.
‌ماده ۲ – مستخدمین مؤسسات دولتی مستثنی شده از قانون قرارداد استخدام کشوری که بر اساس تبصره ماده ۵ قانون مذکور به پست ثابت سازمانی تخصصی‌در دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه منصوب می‌شوند در مدت مأموریت تابع مقررات این آیین‌نامه خواهند بود.
‌ماده ۳ – مدت قرارداد استخدام پیمانی یک سال است لیکن در مورد پستهای ثابت سازمانی تخصصی و نیز پستهای موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون‌نحوه تعدیل نیروی انسانی حداکثر تا ۱۰ سال قابل تمدید است.
‌ماده ۴ – افرادی که در مشاغل کارگری موضوع تبصره ماده ۴ قانون استخدامی کشوری به خدمت پذیرفته می‌شوند تابع مقررات قانون کار می‌باشند و از‌ شمول این آیین‌ نامه مستثنی خواهند بود.
‌ماده ۵ – استخدام مستخدمین بازنشسته و بازخرید شده دولت در دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه به عنوان مستخدم پیمانی ممنوع است.
‌ماده ۶ – فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکان‌پذیر خواهد بود مگر آن که در قرارداد مدت کمتری‌ تعیین شده باشد.
‌ماده ۷ – داوطلبان استخدام پیمانی باید علاوه بر شرایط اختصاصی تصدی شغل مورد نظر
دارای شرایط زیر نیز باشند:
‌الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران و متدین به یکی از ادیان رسمی کشور و اعتقاد به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران.
ب – انجام خدمت وظیفه یا معافیت قانونی در صورت مشمول بودن.
ج – عدم اعتیاد به مواد مخدر
‌د – نداشتن محکومیت جزایی مؤثر
ه – صحت مزاج و توانایی انجام کار
‌ماده ۸ – داوطلبان ورود به خدمت پیمانی از طریق امتحان و گزینش که زیر نظر هیأت مرکزی گزینش وزارتخانه یا دستگاه دولتی مربوط انجام می‌پذیرد‌انتخاب می‌شوند.
‌ماده ۹ – شرایط احراز مشاغل مورد تصدی مستخدمین پیمانی، مدرک تحصیلی است که در طرحهای طبقه‌بندی مشاغل مستخدمین رسمی (‌بدون‌داشتن سابقه تجربی) برای تخصیص به اولین طبقه رشتی شغلی مورد نظر ضروری باشد
‌ماده ۱۰ – حقوق مستخدمین پیمانی مشمول این آیین‌ نامه بر اساس جدول زیر تعیین می‌شود:

‌تبصره ۱ – مستخدمین پیمانی با توجه به مدرک تحصیلی و شغل ارجاعی در یک از طبقات شغلی مندرج در این جدول قرار می‌گیرند واز حقوق طبقه‌ مربوطه برخوردار می‌گردند.
‌تبصره ۲ – افرادی که دارای تحصیلات حوزه‌ای هستند با توجه به ارزش استخدامی مدرک تحصیلیشان که بر اساس مصوبات جلسات مورخ ۶۳٫۹٫۸‌و ۶۳٫۱۰٫۳۰ و ۱۳۶۵٫۵٫۸ شورای امور اداری و استخدامی کشور و اصلاحات بعدی آن تعیین گردیده در مشاغلی که واجد شرایط گروه‌های شغلی‌ مربوط باشند به صورت پیمانی استخدام می‌گردند و از حقوق طبقات ۳ لغایت ۶ این ماده استفاده می‌نمایند.*

‌تبصره ۳ – چنانچه استخدام پیمانی جهت مشاغل فنی و تخصصی و در طبقات شغل ۱ و ۲ جدول فوق صورت گرفته باشد، حداکثر تا ۲۰% حقوق‌طبقه مربوط به دریافتی اینگونه مستخدمین افزوده می‌گردد. همچنین آن دسته از مستخدمین پیمانی که دارای مدرک تحصیلی
دیپلم یا فوق دیپلم در‌رشته‌های فنی و تخصصی مربوط باشند حداکثر تا ۲۰% به حقوق طبقه مربوط افزوده می‌شود در صورتی که اینگونه مستخدمین بر اساس‌دستورالعملهای ارزشیابی جزء ۲۰% کارکنان برجسته (‌دارندگان بالاترین نمره ارزشیابی) باشند دریافتی‌شان تا ۱۰% حقوق طبقه مربوط صرفاً برای سال‌ بعد قابل افزایش می‌باشند.
‌تبصره ۴ – چنانچه استخدام پیمانی در ده مدیریت انجام پذیرد ۱۵% (‌پانزده درصد) حقوق طبقه مربوط به عنوان حق سرپرستی به دریافتی فرد افزوده‌می‌گردد.
‌تبصره ۵ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی علاوه بر حقوق ماهانه می‌توانند به ازاء هر سال تجربه دولتی مربوط یا آموزش قابل قبول و یا سابقه خدمات‌ پیمانی مربوط، حداکثر معادل ۵% حقوق طبقه مربوط را با توجه به میزان کارآیی به مستخدمین پیمانی پرداخت نمایند، مشروط بر آن که این افزایش‌حداکثر از حقوق طبقه مربوط تجاوز ننماید.
‌تشخیص و احتساب سوابق تجربی و آموزشی مذکور بر اساس دستورالعمل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در این مورد خواهد بود.
‌تبصره ۶ – رعایت مفاد لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب ۱۳۵۸٫۲٫۴ و‌اصلاحات آن در مورد مستخدمین مشمول این آیین‌نامه الزامی است.
‌تبصره ۷ – جانبازان انقلاب اسلامی که داوطلب استخدام پیمانی در دستگاه‌ها بوده و با توجه به مدرک تحصیلی در یکی از طبقات یکی تا ۸ جدول‌موضوع این ماده قرار می‌گیرند از حقوق یک طبقه بالاتر برخوردار خواهند شد.
‌تبصره ۸ – ارقام مندرج در جدول فوق با تصویب شورای حقوق و دستمزد و با توجه به افزایش حقوق کارکنان رسمی قابل افزایش می‌باشد.
‌ماده ۱۱ – در صورتی که شرایط بازار کار و سایر عوامل مؤثر اقتضاء نماید که برای استخدام برخی از متخصصین به عنوان پیمانی منحصراً برای مشاغل‌طبقات ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ وجهی علاوه بر حقوق و فوق‌العاده‌ها و مزایای مذکور در این آیین‌نامه پرداخت شود این وجه تحت عنوان فوق‌العاده‌ مخصوص و حداکثر معادل ۸۲% حقوق مربوط مندرج در ماده ده این آیین‌نامه با پیشنهاد وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط و تصویب کمیته‌ای متشکل‌از وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزیر برنامه و بودجه یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان پرداخت خواهد‌شد.
‌تبصره – در مشاغل تخصصی و اختصاصی که طبقات شغلی مربوط در طبقات ۴ و ۵ موضوع ماده ۱۰ این آیین‌نامه تخصیص می‌یابند در صورتی که به‌تشخیص وزارتخانه یا مؤسسه دولتی، مستخدم واجد شرایط تصدی شغل مورد نظر وجود نداشته باشد می‌تواند تصدی این قبیل مشاغل را ه‌مستخدمین غیر واجد شرایط ولی با صلاحیت کافی مشروط به دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه با تصویب وزیر وزارتخانه یا‌رییس مؤسسه دولتی ذیربط محول نمود. حقوق این قبیل افراد بر اساس مدرک تحصیلی آنان تعیین می‌شود لیکن بر اساس ماده ۱۱ این آیین‌نامه‌می‌توان به ایشان فوق‌العاده مخصوص پرداخت نمود.
‌ماده ۱۲ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند علاوه بر حقوق و فوق‌العاده مخصوص مقرر در ماده ۱۰ و تبصره‌های آن و ماده ۱۱ این آیین‌نامه‌ مبالغی به شرح زیر و با رعایت مقررات مربوط و به شرط وجود اعتبار به مستخدمین پیمانی خود پرداخت نمایند.*
به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در خصوص انعقاد قراردادها و آثار و نتایج آن، لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما  تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد با وکیل پایه یک دادگستری مورد نظر  مشاوره حقوقی حضوری یا تلفنی تخصصی  بگیرید.

فهرست
Call Now Buttonمشاوره حقوقی با وکیل دادگستری

تماس با وکیل دادگستری