قرار تعویق صدور حکم

یکی از بحث های موجود در مشاوره حقوقی قرار تعویق صدور حکم می باشد. اصولاً درک و استنباط درست از مواد مصرحه در قوانین موضوعه بسیار مهم می باشد. توضیحات باید به نحوی باشد که عموم افارد بتوانند تا حدودی نسبت به این عناوین آشنایی پیدا نمایند.اما باید توجه گردد که اسندلال و استفاده از این قرار ها کاملاً تخصصی بوده و در صورت عدم تسلط صحیح بر مواد قانونی می تواند خسارات جبران ناپذیری را به بار آورد.

سعی شده است موضوعات به نحوی بیان شود که علاوه بر دانشجویان و وکلای گرامی عامه مردم نیز تا حدودی با این عناوین آشنا شوند.

قرار تعویق صدور حکم:

جرایم تعزیری درجه ۶تا ۸ را شامل می شود. زمان اجرای تعویق صدور حکم پس از احراز مجرمیت متهم است.

در ماده ۴۰ با وجود شرایط ذیل صدور حکم به مدت ۶ماه تا دوسال به تعویق می افتد.

الف):وجود جهات تخفیف

ب):پیش بینی اصالح مرتکب

ج):جبران ضرر و زیان

د): فقدان سابقه کیفری موثر

این موارد در تعلیق اجرای مجازات هم الزم است. ولی گذشت شاکی شرط نیست (دقت شود.)

انواع قرار تعویق صدور حکمقرار تعویق صدور حکم

 1.   قرار تعویق صدور حکم می تواند به صورت ساده یا مراقبتی باشد.
 2. (م۱۰ )در تعویق ساده مرتکب به صورت کتبی متعهد می شود مرتکب جرمی نشود.
 3. در تعویق مراقبتی : عالوه بر رعایت تعویق ساده متعهد می گردد دستورات و تدابیر مقرر شده از سوی دادگاه را رعایت کند. تعویق مراقبتی همراه با تدابیر است مثل حضور به موقع ، ارائه اسناد و اطالعات الزم و… که در ماده ۴۰ بیان شده.
 4. دادگاه نمی تواند قرار تعویق را به صورت غیابی صادر کند
 5. اما تعویق مراقبتی همراه با دستورات ماده ۴۰ دادکاه می تواند (اختیار دارد) به صدور دستورات.مثل ترک اعتیاد، پرداخت نفقه افراد واجب النفقه، خودداری از ارتباط با شرکا و معاونان جرم و….) پس اختیار دادگاه در صدور دستورات و تکلیف محکوم علیه در اجرای آن.

قرار تعلیق اجرای مجازات :

یکی دیگر از قرارهای مهم مطرح شده در قانون مجازات اسلامی موضوع قرار تعلیق اجرای مجازات می باشد که این قرار بسیار در حق مجکومان به حبس  مهم می باشد.

در ماده ۶۰ جرایم تعزیری درجه ۴تا ۸ را شامل می شود. می تواند حین صدور حکم یا پس ازاجرای یک سوم مجازت. و به مدت ۱تا۵ سال اجرای مجازات را معلق می کند

که مقام قضایی می تواند تمام مجازات یا قسمتی از آن را تعلیق کند.

– ماده ۴۰ یکسری جرایم را پیش بینی کرده است که نه امکان تعویق صدور حکم و نه امکان تعلیق اجرای مجازات و نه تعلیق تعقیب (م ۸۱ ادک) و همچنین شروع آنها قابل تعلیق و تعویق نیست. بند ت ماده ۴۰ به رای وحدت رویه ۸۴۴ اشاره دارد مشروبات الکی در صورتی قابل تعلیق و تعویق نیست که قاچاقش به صورت عمده باشد.

اما قاچاق انسان هم عمده هم غیر عمده را شامل می شود.

بند ج ماده ۴۰ جرایم اقتصادی با موضوع بیش از ۱۴۰ ملیون ریال معادل ۱۴ میلیون تومان( یعنی بیشتر از ۱۴ میلیون تومان)و با تبصره ماده ۴۶ انتشار حکم محکومیت قطعی در صورتی است که ۱ ملیارد لایر یا بیش از آن باشد. (حداقل یک میلیارد لایر).

بند پ قدرت نمایی با چاقو که به ماده ۶۱۴ تعزیرات اشاره دارد. ماده ۶۱۴ به چاقو و اسلحه اشاره کرده است. و جرایم علیه عفت عمومی که به ماده ۶۱۶ اشاره کرده است.

آزادی مشروط:مشاوره حقوقی رایگان

در خصوص محکومیت به حبس است . مدتش ۱تا ۵ سال است مگر مدت باقی مانده کمتر از یکسال باشد که معادل بقیه حبس است.

آیا بایستی حبس تعزیری برای بار اول باشد یا خیر ؟ اصل این است که محکوم بخواهد از آزادی مشروط برای باراول استفاده کند.

ازادی مشروط به ۴ صورت است.

۱ )محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف مجازات مثال اگر شخصی به ۱۰ سال حبس محکوم شود پس از گذشت ۴ سال از حبس می تواند از آزادی

مشروط استفاده کند..اما اگر محکوم به حبس زیر ۱۴ سال محکوم شود پس از گذشت یک سوم مثال اگر شخصی به ۶ سال حبس محوم شود پس از گذران ۴ سال حبس می تواند از نهاد آزادی مشروط استفاده کند.

– آزادی مشروط به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرام احکام می باشد . ماده ۵۸ مواردی که محکوم باید رعایت کند تا مشمول آزادی مشروط گردد.

۱)حسن اخلاق

۲)پس از ازادی مشروط مرتکب جرم نگردد

۳ )جبران ضررر و زیان

۴ )که پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

– در تعویق صدورحکم و تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط و تعلیق تعقیب چگونه لغو می شوند؟

– هم در تعویق هم در تعلیق در صورتی که در این مدت مرتکب یکی از جرایم موجب حد، قصاص، دیه جرم تعزیری درجه ۱تا ۴ مرتکب شوند تعویق یا تعلیق اجرا لغو می شوند و صدور حکم محکومیت. در تعویق در صورت تخلف از دستورات دادگاه برای یکبار تا نصف مدت مقرر به تعویق اضافه می شود یا صدور حکم محکومیت.

یک تفاوت در قرار تعویق صدور حکم

 • (در مدت ۶ماه تا دو سال )اگر مثال مرتکب جرم تعزیری درجه ۱تا ۴ شود. قرار تعویق لغو می شود.
 • اما در تعلیق اجرا اگر در مدت تعلیق ۱تا ۵ سال مرتکب جرم تعزیری مثال درجه ۱تا ۴ حد قصاص دیه شود در صورتی قرار تعلیق اجرای مجازات لغو می شود که حکم قطعی جرم صادر شده باشد.( محکومیت تعلیقی بی اثر و اجرای حکم معلق و مجازات جرم اخیر.)
 • در تعلیق اجرای مجازات در صورت عدم رعایت دستورات دادگاه ۱تا ۴سال به مدت تعلیق اضافه می گردد.
 •   در آزادی مشروط در مدت تعیین شده ۱ تا ۵ سال مرتکب حد قصاص دیه و تعزیر درجه ۴ شود عالوه بر مجازات جرم جدید مدت باقی مانده محکومیت به اجرا در می آید. در غیراینصورت آزادی مشروط قطعی می شود. در ماده ۶۱ در صورت عدم رعایت دستورهای دادگاه ۱تا ۴ سال به مدت ازادی مشروط افزوده می شود ودر صورت تکرار یا ارتکاب جرم عمدی حد قصاص دیه تعزیر درجه ۱ تا ۴ عالوه بر مجازات جرم جدید مدت باقیمانده محکومیت به اجرا در می آید.
 •  در تعلیق تعقیب م ۸۱ چند شرط الزم است تا قرار لغو شود اگر مرتکب جرم حد قصاص یا تعزیر در جه ۱تا ۴ گردد بایستی جرم منتهی به صدور کیفرخواست شود یا عدم رعایت دستورهای دادگاه پس از ارتکاب جرم و قطعیت جرم جدید قرار لغو می شود.

نیمه آزادی :

 • در ماده ۵۴ حبس درجه ۵ تا ۴ مشمول این نظام است.
 • نظارت تحت سامانه های الکترونیکی : حبس درجه ۵ تا ۸ است. و همچنین رضایت محکوم شرط است.
 •  وجه مشترک نظام آزادی مشروط و نظام نیمه آزادی و نظام الکترونیکی هر ۴ در مورد محکوم است و پس از صدور حکم قطعی صادر می شود.
 •  نظام آزادی مشروط و نظام نیمه آزادی و جایگزین حبس این ۴ نظام خاصیت حبس زدایی را دارند یا باعث می شوند بخشی از مجازات حبس اجرا نشود.
 • نکته در مورد گذشت شاکی : در نظام نیمه ازادی گذشت شاکی شرط است.
 • ولی در تعویق صدور حکم تعلیق اجرای مجازات در ازادی مشروط و در سامانه های الکترونیکی گذشت شاکی شرط نیست.
 • در مجازات جایگزین حبس م ۶۰ در مواردی که اعمال مجازات اختیاری است. نیاز به گذشت شاکی دارد.

 رضایت محکوم :

در آزادی مشروط رضایت محکوم شرط نیست.

در نظام نیمه آزادی و سامانه های الکترونیکی و قرار تعلیق تعویق (ماده ۸۱ ق آدک) و همچنین خدمات عمومی رایگان رضایت محکوم شرط است

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل پایه یک دادگستری

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی آنلاین فوری یا مشاوره حقوقی رایگان  بگیرید. 

نوشتهٔ پیشین
قتل عمدی و شرایط تحقق آن + قوانین و مقررات و انواع جنایت
نوشتهٔ بعدی
مشاوره حقوقی دعاوی کیفری
فهرست

تماس با وکیل دادگستری