قرار تعویق صدور حکم چیست؟

امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
در حال ثبت رای

قرار تعویق صدور حکم چیستقرار تعویق صدور حکم چیست؟

در معنای لغوی تعویق یعنی به عقب انداختن انجام کاری و در اصطلاح حقوقی هنگامی که زمان صدور حکمی به عقب بیفتد، قرار تعویق صدور حکم انجام شده است. نهاد تعویق صدور حکم در ایران با هدف فردی کردن اقسام مجازات ها شکل گرفته است.

قرار تعویق صدور حکم دارای شرایط و مراحلی می باشد که میتوانید برای آشنایی با تمام جزییات دقیق آن با موسسه وکلای عدالت تماس بگیرید.

یکی از بحث های موجود در مشاوره حقوقی قرار تعویق صدور حکم می باشد. اصولاً درک و استنباط درست از مواد مصرحه در قوانین موضوع بسیار مهم می باشد.

توضیحات باید به نحوی باشد که عموم افارد بتوانند تا حدودی نسبت به این عناوین آشنایی پیدا نمایند.اما باید توجه گردد که اسندلال و استفاده از این قرار ها کاملاً تخصصی بوده و در صورت عدم تسلط صحیح بر مواد قانونی می تواند خسارات جبران ناپذیری را به بار آورد.

سعی شده است موضوعات به نحوی بیان شود که علاوه بر دانشجویان و وکلای گرامی عامه مردم نیز تا حدودی با این عناوین آشنا شوند.

قرار تعویق صدور حکم:

بر اساس ماده ی ۴۰ قانون مجازات اسلامی می توان گفت که در جرایم درجه ۶ تا ۸ دادگاه این توانایی را دارد تا پس از آنکه احراز مجرمیت متهم مشخص شد، با در نظر گرفتن وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که فرد جرم را در آن لحظه مرتکب شده است، در صورتی که شرایط زیر وجود داشته باشد، حدودا به مدت ماه تا دوسال به عقب بیندازد:

 • وجود جهات تخفیف.
 • پیش‌بینی اصلاح مرتکب.
 • جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران.
 • فقدان سابقه کیفری مؤثر.

در تبصره ی این ماده نیز در مورد محکومیت موثر توضیحاتی داده شده است.

محکومیت موثر، محکومیتی میباشد که به تبع اجرای حکم، مجرم بر اساس ماده ی ۲۵ از حقوق اجتماعی مختلف و معینی محروم میکند.

بنابراین اشاره ای به ماده ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی میکنیم تا در مورد محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، بعد از انکه حکم اجرا شود و یا مشمول مرور زمان شود، در مدت زمانی که در ماده ی ۲۵ مقرر شود، محکوم از حقوق اجتماعی معین به عنوان مجازات تبعی محروم خواهد شد، این مجازات های تبعی طبق ماده ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی به موارد زیر تقسیم می شوند:

 1. هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی.
 2. سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار.
 3. دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.

انواع قرار تعویق صدور حکم

در رابطه با انواع قرار تعویق صدور حکم باید گفت که بر اساس ماده ی ۴۱ قانون مجازات، قرار تعویق صدور حکم به دو دسته تقسیم می شوند.

 1. تعویق ساده:

  در این نوع از قرار تعویق صدور حکم، اصولا مرتکب به صورت کتبی تعهد میکند که در مدتی که دادگاه تعیین کرده است، هیچگونه جرمی را انجام ندهد.
  در این صورت دادگاه نیز از نحوه ی رفتار او این موضوع را پیش بینی خواهد کرد که آیا فرد در آینده نیز مرتکب جرم میشود یا خیر.

 2. تعویق مراقبتی:

  شرایطی که در تعویق ساده گفته شد به طور کامل در تعویق مراقبتی نیز وجود دارد.
  علاوه بر شرایط تعویق ساده در نوع مراقبتی باید مرتکب متعهد شود تا تمام دستورها و تدابیری را که دادگاه برای او مقرر کرده است را توسط دادگاه در مدت زمان تعویق که برای او معین شده است، به اجرا درآورد.

نکته:

در تبصره ۲ ماده ی ۴۱ قانون مجازات اسلامی آمده است که در صورتی که متهم در دوران بازداشت باشد، دادگاه میتواند بعد از انکه قرار تعویق صدور حکم را صادر کرد، سپس حکم آزادی فرد مذکور را نیز صادر کند.

توجه داشته باشید که دادگاه به هیچ عنوان نمی تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی به مرحله ی اجرایی بگذار و دستور آن را صادر کند.

انواع قرار تعویق صدور حکم

 1.   قرار تعویق صدور حکم می تواند به صورت ساده یا مراقبتی باشد.
 2. (م۱۰ ) در تعویق ساده مرتکب به صورت کتبی متعهد می شود مرتکب جرمی نشود.
 3. در تعویق مراقبتی: عالوه بر رعایت تعویق ساده متعهد می گردد دستورات و تدابیر مقرر شده از سوی دادگاه را رعایت کند.
  تعویق مراقبتی همراه با تدابیر است مثل حضور به موقع، ارائه اسناد و اطالعات الزم و… که در ماده ۴۰ بیان شده.
 4. دادگاه نمی تواند قرار تعویق را به صورت غیابی صادر کند
 5. اما تعویق مراقبتی همراه با دستورات ماده ۴۰ دادکاه می تواند (اختیار دارد) به صدور دستورات.
  مثل ترک اعتیاد، پرداخت نفقه افراد واجب النفقه، خودداری از ارتباط با شرکا و معاونان جرم و….) پس اختیار دادگاه در صدور دستورات و تکلیف محکوم علیه در اجرای آن.

قرار تعلیق اجرای مجازات :

یکی دیگر از قرارهای مهم مطرح شده در قانون مجازات اسلامی موضوع قرار تعلیق اجرای مجازات می باشد که این قرار بسیار در حق مجکومان به حبس  مهم می باشد.

در ماده ۶۰ جرایم تعزیری درجه ۴تا ۸ را شامل می شود. می تواند حین صدور حکم یا پس ازاجرای یک سوم مجازت. و به مدت ۱تا۵ سال اجرای مجازات را معلق می کند

که مقام قضایی می تواند تمام مجازات یا قسمتی از آن را تعلیق کند.

– ماده ۴۰ یکسری جرایم را پیش بینی کرده است که نه امکان تعویق صدور حکم و نه امکان تعلیق اجرای مجازات و نه تعلیق تعقیب (م ۸۱ ادک) و همچنین شروع آنها قابل تعلیق و تعویق نیست. بند ت ماده ۴۰ به رای وحدت رویه ۸۴۴ اشاره دارد مشروبات الکی در صورتی قابل تعلیق و تعویق نیست که قاچاقش به صورت عمده باشد.

اما قاچاق انسان هم عمده هم غیر عمده را شامل می شود.

بند ج ماده ۴۰ جرایم اقتصادی با موضوع بیش از ۱۴۰ ملیون ریال معادل ۱۴ میلیون تومان (یعنی بیشتر از ۱۴ میلیون تومان)و با تبصره ماده ۴۶ انتشار حکم محکومیت قطعی در صورتی است که ۱ ملیارد لایر یا بیش از آن باشد. (حداقل یک میلیارد لایر).

بند پ قدرت نمایی با چاقو که به ماده ۶۱۴ تعزیرات اشاره دارد. ماده ۶۱۴ به چاقو و اسلحه اشاره کرده است. و جرایم علیه عفت عمومی که به ماده ۶۱۶ اشاره کرده است.

آزادی مشروط :

در خصوص محکومیت به حبس است. مدتش ۱تا ۵ سال است مگر مدت باقی مانده کمتر از یکسال باشد که معادل بقیه حبس است.

آیا بایستی حبس تعزیری برای بار اول باشد یا خیر ؟ اصل این است که محکوم بخواهد از آزادی مشروط برای باراول استفاده کند.

چهار صورت آزادی مشروط :

۱ )محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف مجازات مثال اگر شخصی به ۱۰ سال حبس محکوم شود پس از گذشت ۴ سال از حبس می تواند از آزادی

مشروط استفاده کند..اما اگر محکوم به حبس زیر ۱۴ سال محکوم شود پس از گذشت یک سوم مثال اگر شخصی به ۶ سال حبس محوم شود پس از گذران ۴ سال حبس می تواند از نهاد آزادی مشروط استفاده کند.

– آزادی مشروط به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرام احکام می باشد . ماده ۵۸ مواردی که محکوم باید رعایت کند تا مشمول آزادی مشروط گردد.

 1. حسن اخلاق
 2. پس از ازادی مشروط مرتکب جرم نگردد
 3. جبران ضررر و زیان
 4. که پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

– در تعویق صدورحکم و تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط و تعلیق تعقیب چگونه لغو می شوند؟

– هم در تعویق هم در تعلیق در صورتی که در این مدت مرتکب یکی از جرایم موجب حد، قصاص، دیه جرم تعزیری درجه ۱تا ۴ مرتکب شوند تعویق یا تعلیق اجرا لغو می شوند و صدور حکم محکومیت. در تعویق در صورت تخلف از دستورات دادگاه برای یکبار تا نصف مدت مقرر به تعویق اضافه می شود یا صدور حکم محکومیت.

یک تفاوت در قرار تعویق صدور حکم

 • (در مدت ۶ماه تا دو سال ) اگر مثال مرتکب جرم تعزیری درجه ۱تا ۴ شود. قرار تعویق لغو می شود.
 • اما در تعلیق اجرا اگر در مدت تعلیق ۱تا ۵ سال مرتکب جرم تعزیری مثال درجه ۱تا ۴ حد قصاص دیه شود در صورتی قرار تعلیق اجرای مجازات لغو می شود که حکم قطعی جرم صادر شده باشد. (محکومیت تعلیقی بی اثر و اجرای حکم معلق و مجازات جرم اخیر.)
 • در تعلیق اجرای مجازات در صورت عدم رعایت دستورات دادگاه ۱تا ۴سال به مدت تعلیق اضافه می گردد.
 •   در آزادی مشروط در مدت تعیین شده ۱ تا ۵ سال مرتکب حد قصاص دیه و تعزیر درجه ۴ شود عالوه بر مجازات جرم جدید مدت باقی مانده محکومیت به اجرا در می آید.
  در غیراینصورت آزادی مشروط قطعی می شود. در ماده ۶۱ در صورت عدم رعایت دستورهای دادگاه ۱تا ۴ سال به مدت ازادی مشروط افزوده می شود و در صورت تکرار یا ارتکاب جرم عمدی حد قصاص دیه تعزیر درجه ۱ تا ۴ عالوه بر مجازات جرم جدید مدت باقیمانده محکومیت به اجرا در می آید.
 •  در تعلیق تعقیب م ۸۱ چند شرط الزم است تا قرار لغو شود اگر مرتکب جرم حد قصاص یا تعزیر در جه ۱ تا ۴ گردد بایستی جرم منتهی به صدور کیفرخواست شود یا عدم رعایت دستورهای دادگاه پس از ارتکاب جرم و قطعیت جرم جدید قرار لغو می شود.

نیمه آزادی:

 • در ماده ۵۴ حبس درجه ۵ تا ۴ مشمول این نظام است.
 • نظارت تحت سامانه های الکترونیکی: حبس درجه ۵ تا ۸ است. و همچنین رضایت محکوم شرط است.
 •  وجه مشترک نظام آزادی مشروط و نظام نیمه آزادی و نظام الکترونیکی هر ۴ در مورد محکوم است و پس از صدور حکم قطعی صادر می شود.
 •  نظام آزادی مشروط و نظام نیمه آزادی و جایگزین حبس این ۴ نظام خاصیت حبس زدایی را دارند یا باعث می شوند بخشی از مجازات حبس اجرا نشود.
 • نکته در مورد گذشت شاکی: در نظام نیمه ازادی گذشت شاکی شرط است.
 • ولی در تعویق صدور حکم تعلیق اجرای مجازات در ازادی مشروط و در سامانه های الکترونیکی گذشت شاکی شرط نیست.
 • در مجازات جایگزین حبس م ۶۰ در مواردی که اعمال مجازات اختیاری است. نیاز به گذشت شاکی دارد.

 رضایت محکوم :

در آزادی مشروط رضایت محکوم شرط نیست.

در نظام نیمه آزادی و سامانه های الکترونیکی و قرار تعلیق تعویق (ماده ۸۱ ق آدک) و همچنین خدمات عمومی رایگان رضایت محکوم شرط است.

صدور حکم و لغو قرار تعویق

اگر در مدت زمان قرار تعویق صدور حکم به طور احتمالی فرد مرتکب جرایم حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، دادگاه این اختیار را دارد تا لغو قرار تعویق صدور حکم را صادر کند.

در مواردی که دستورات دادگاه توسط فرد مرتکب به اجرا گذاشته نشود، قاضی پرونده مربوطه این اختیار را دارد تا به میزان نصف مدت مقرر در قرار تعویق صدور حکم، مدت زمان تعویق را بیشتر کند و یا در صورت صلاحدید به میزان حکم محکومیت اضافه کند.

برای آشنایی بیشتر با نکات و موارد مربوط به قرار تعویق صدور حکم شما میتوانید به راحتی در هر زمانی که با مشکل حقوقی روبرو میشوید و در هر مکانی که قرار دارید با موسسه حقوقی و با تجربه ی وکلای عدالت تماس بگیرید و از مشاوره حقوقی کادر مجرب و متخصص استفاده کنید.

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.

گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی آنلاین فوری یا مشاوره حقوقی رایگان  بگیرید. 

ghazavat

فهرست
مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری

تماس با وکیل دادگستری