قتل عمدی و شرایط تحقق آن + قوانین و مقررات و انواع جنایت

امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
در حال ثبت رای

قتل عمدی چیست

قتل عمدی چیست و شرایط تحقق آن به چه صورت است؟ چه قوانین و مقرراتی در مورد قتل عمد وجود دارد؟

در ادامه مباحث مشاوره حقوقی جزا موضوع جنایت علیه تمامی جسمانی را توضیح خواهیم داد. تفاوت بین قتل عمد ، غیر عمد و شبه عمد و همچنین شرایط و موانع تحقق هرکدام بحث خواهد شد.

شرایط قصاص در قتل عمد و جنایات عمدی به تفکیک بیان خواهد شد.

وکلای پایه یک دادگستری در تمام ساعات روز آماده پاسخگویی به سئوالات موکلین گرامی خواهد بود.مشاوره حقوقی تحصصی در زمینه قتل عمد و جنایات عمدی با وکیل پایه یک دادگستری بسیار حائز اهمیت و ضروری خواهد بود

گفتار اول: انواع جنایات

تفکیک بین جنایات عمدی شبه عمدی و خطای محض باتوجه به عنصر  معنوی اشت. در قانون جدید در حکم شبه عمد و در حکم خطای محض حذف شده است.

بنداول : جنایات عمدی

در ماده ۴۶۴ سه حالت را پیش بینی کرده است.

الف ( قصد فعل + قصد نتیجه هرچند رفتار نوعا کشنده نباشد.) بندالف ماده ۴۶۴ .

مثلا شخصی مدادی به سمت کسی پرات کرده است وفرد کشته شده هرچند رفتار کشنده نیست ولی به قصد کشتن او بوده است پس قتل عمدی است).

ب( قصد فعل + عدم قصد نتیجه + رفتار نوعا کشنده + علم به کشنده بودن رفتار خود ) مطابق بند ب ماده ۴۶۴ .

مثال : فردی دیگری را از طبقه ۱۴ به پایین پرت می کند قصد فعل داشته رفتار کشندهو علم به کشنده بودن عمل هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد جرم قتل عمد است .

– اصل بر علم فرد بر کشنده بودن رفتار است مگر عدم علم خود را ثابت کند.

آیا در این مثال امکان خلافش وجود دارد که علم نداشتم ؟

بله تبصره ۱ ماده ۴۶۴ اشاره کرده در صورت جهل و عدم اگاهی جنایت عمدی نیست در صورت عدم اثبات جهل جنایت عمدی است.

مثلا چند رفیق ماه گذشته در رودخانه شهر دیگر شنا کردند بدون آنکه اتفاقی بیفتد و ماه بعد در اثر بارندگی عمق رودخانه زیاد شده است مجدد به شنا رفته علم به عمیق بودن آب نداشته اند و یکی از آنها در رودخانه غرق می شود پس اینجا قتل عمدی نیست. اما اگر از اهالی آن شهر باشند مبنا را بر علم آنها می گذاریم .

بند دوم : جنایات شبه عمدی :

مطابق ماده ۴۶۱ قتل شبه عمد ۴ حالت دارد.

الف): مرتکب قصد فعل دارد + عدم قصد نتیجه + و رفتار نوعا کشنده نیست.

چه تفاوتی بین این حالت و حالت دوم قتل عمد در چیست ؟

در رفتار نوعا کشنده بودن در قتل عمد و نوعا کشنده نبودن در قتل شبه عمد. مثلا: شخصی سیلی به دیگری می زند و فرد به قتل می رسد در اینجا قتل شبه عمد است چون رفتار نوعا کشنده نیست.

ب: مرتکب نه قصد فعل دارد نه قصد نتیجه مثلا هنگام تیراندازی نه قصد فعل ( تیراندازی ) به سمت ب را دارد و نه قصد نتیجه (قصد قتل )ولی آقای ب به قتل می رسد. اگر تقصیر کرده باشد می شود شبه عمد و اگر تقصیر نکرده باشد می شود خطای محض.

– قتل ناشی از تخلفات رانندگی شبه عمد است .

بند سوم : جنایات خطای محض

الف: قصد تیراندازی به الف را دارد ولی تیر به ب می خورد و مرتکب تقصیری هم نشده است قتل خطای محض رخ می دهد.

ب: قتل در حال خواب و بیهوشی قتل توسط صغیر و مجنون .

اشتباه یا جهل به موضوع ۳ حالت دارد .

الف: اگر جهل یا اشتباه درهویت باشد قتل عمدی می شود . مثال : الف قصد قتل آقای ب را دارد وی را به قتل می رساند فردا متوجه می شود فردی را که به قتل رسانده آقای ج بوده ( برادر ب)قتل عمد رخ داده ( اشتباه در هویت).

ب: اگر جهل به موضوع باشد قتل شبه عمدی می باشد. در مثال بالا در صورتی قتل عمد است که ب بی گناه باشد ولی اگر شخص ب گناهکار و مهدور الدم باشد (مثلا مرتکب به زنای به عنف باشد) قتل شبه عمدی است.

ج:( اگر جهل در هدف باشد خطای محض می شود )بدون تقصیر .اگر جهل در هدف باشد در صورتیشبه عمد می شود که همراه با تقصیر باشد.

گفتار دوم : تداخل جنایات چند حالت دارد.

۱:با یک ضربه بر اثر سرایت موجب قتل یا صدمه بزرگتر شود همین مورد چند شق دارد.

الف: یک ضربه عمدی موجب قتل یا صدمه بزرگتر عمدی شود ، در اینجا مرتکب فقط به قصاص و دیه بزرگتر محکوم می شود

ب: یک ضربه غیر عمدی قتل یا آسیب بزرگتر هم غیرعمدی باشد. در این جا مرتکب به قصاص یا دیه قتل محکوم خواهد شد.

ج: ضربه اول عمدی بر اثر سرایت موجب قتل یا صدمه بزرگتر غیرعمدی گردد. مرتکب علاوه بر قصاص و پرداخت دیه ناشی از ضربه اول به پرداخت دیه صدمه دوم می گردد. در این حالت اول تداخل رخ می دهد حالت دوم تداخل رخ نمی دهد.

– چه تفاوتی بین حالت اول و سوم وجود دارد ؟

حالت اول : ضربه اول عمدی صدمه بزرگتر هم عمدی باشد برای مثال فردی چاقویی بر قلب دیگری می زند در اثر سرایت موجب قتل وی می شود. فقط به قصاص محکوم می شود.

حالت سوم: ضربه اول عمدی و صدمه بزرگتر غیر عمدی باشد مثلا الف بند انگشت ب را قطع می کند و او در اثر سرایت به قتل می رسد چون قطع انگشت نوعا کشنده نیست و موجب قتل نمی شود پس قتل عمد نیست. حتی اگر آسیب بزرگتر قتل نباشد مثلا قطع دست باشد باز هم عمدی نیست و غیرعمدی است. و مرتکب به قصاص یک بند انگشت و هم به پرداخت دیه دست محکوم می شود.

۲- با یک ضربه صدمات متعدد وارد شود و موجب قتل بزه دیده شود . یک ضربه وارد می کند هم دست هم پای بزه دیده قطع می شود و در نهایت منجر به قتل می شود. در این جا با دو حالت مواجه هسیم.

الف( اگر تمام عوامل قطع دست و قطع پا در قتل بزه دیده موثر باشد مرتکب به قصاص نفس محکوم می شود اما اگر قطع دست و پا تاثیری در قتل نداشته باشند به پرداخت قصاص و دیه ای که در قتل تاثیر نداشته محوم خواهند شد.

– یک فردی با ضربه غیر عمدی موجب ضربات متعدد در بدن بزه دیده می شود مثل تصادفات رانندگی فرد عابر براثر تصادف هم دست هم پا هم کمرش می شکند در این جا جمع دیات داریم و مرتکب باید دیه تمام این صدمات را بدهد.

– یک جا دیات جمع نمی شوند بلکه با تداخل دیات مواجه هستیم :

الف( تمام صدمات با یک ضربه باشد.

ب( تمام صدمات در یک عضو باشد.

ج( تمام صدمات از یک نوع باشد.

د( تمام صدمات به نحوی به هم نزدیک باشند که عرفا یک صدمه حساب شود .مثل شکست دو استخوان نزدیک به هم در این موارد مرتکب به پرداخت یک دیه محکوم می شود.

 چند ضربه و چند صدمه در نهایت فوت مجنی علیه

مثال: با یک ضربه چاقو دستش را قطع کرده و با یک ضربه پایش را قطع کرده و قتل رخ داده اگر هرکدام از این صدمات تاثیری در قتل نداشته باشد مرتکب به پرداخت قصاص یا دیه ای که تاثیری در قتل نداشته محکوم می شود. کسی با ضربه چاقویی دست کسی و با ضربه دیگر پای وی را قطع می کند و نهایتا پزشک قانونی می گوید قطع پا موثر در قتل و قطع دست تاثیری در قتل نداشته بابته قطع پا و قتل به قصاص نفس محکوم می شود و قطع دست که تاثیری در قتل نداشته به قصاص یا دیه قطع دست محکوم می شود.

اگر چند ضربه موجب چند صدمه بشود و ضربه ها موثر در قتل باشند.

الف:اگر این ضربه ها متوالی باشند : مرتکب فقط به قصاص نفس محکوم می شود مثلا همان موقع قطع دست و قطع پا را انجام داده باشد.

ب: اگر این ضربه ها متوالی نباشند :الف روز قبل پای ب را قطع کرده و روز بعد دست های وی را قطع کرده و قتل رخ داده. علاوه بر قصاص نفس به قصاص و دیه آن قسمتی که متوالی و متصل به فوت نبوده محکوم می شود ( قطع پا ، چون قطع پا روز قبل بوده و متوالی نبوده است).

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی آنلاین فوری یا مشاوره حقوقی رایگان  بگیرید. 

همکاران: moshavere

فهرست
مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری

تماس با وکیل دادگستری