چک پرداخت نشدنی و میزان مجازات آن

امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
در حال ثبت رای

چک چیست؟

چک نوشته ایست که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار نماید.

جرم صدور چک پرداخت نشدنی:

 •  این جرم دارای جنبه خصوصی می باشد.
 • مطابق ماده ۹ ق.ص.چ. در صورتی که صادرکننده قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه آن را نقداً به دارنده پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای آن داده باشد یا موجبات آنرا فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.

در جرم صدور چک پرداخت نشدنی:

 • در صورت پرداخت وجه  قبل از شکایت کیفری تعقیب کیفری را منتفی خواهد نمود.
 • در صورت گذشت شاکی خصوصی قبل از صدور حکم قطعی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد.
 • پرداخت وجه  و خسارات قبل از صدور حکم قطعی قرار موقوفی صادر خواهد شد.
 • گذشت شاکی خصوصی بعد از صدور حکم قطعی اجرای حکم متوقف می شود.
 • پرداخت وجه  و خسارات بعد از صدور حکم قطعی اجرای حکم متوقف می شود.

طرق پیگیری وجه  سند:

 1. مراجعه به اداره اجرای ثبت اسناد محل
 2. مراجعه به مراجع ذیصلاح حقوقی
 3. مراجعه به مراجع ذیصلاح قضایی

نکات مهم پیگیری از طریق اجرای ثبت اسناد:

 1. تقاضای صدور اجراییه از سوی دارنده امکان پذیر می باشد.
 2. صدور اجراییه فقط علیه صادر کننده یا صاحب حساب ممکن می باشد.
 3. صدور اجراییه منوط می باشد به صدور گواهی عدم پرداخت و مطابقت امضای چکبا نمونه امضای صادر کننده.

مهم:

با مطرح کردن ادعای جعل از سوی صادرکننده این ادعا در ثبت قابل طرح نمی باشد بلکه مستلزم طرح دعوی مبتنی بر تقاضای صدور توقف عملیات اجرایی پس از تودیع خسارت احتمالی است تا مرجع قضایی به ادعا رسیدگی نمایید.

شرایط تقاضای صدور اجراییه از اداره اجزای اسناد رسمی:

 1. تحویل عین چک و گواهی عدم پرداخت به واحد اجرای اسناد
 2. پرداخت هزینه ها
 3. معرفی اموال جهت توقیف آنها
 4. صدور اجراییه مشمول مرور زمان نخواهد شد.
 5. با فوت صادر کننده چک صدور اجراییه علیه وارث مانعی ندارد.

جهت مشاوره حقوقی تلفنی یا حضوری با وکلای ما اینجا را کلیک نمایید.

wikipedia

فهرست
مشاوره حقوقی تلفنی
Open chat
مشاوره حقوقی آنلاین