مطالبه نفقه طفل یا محجور

امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
در حال ثبت رای

نمونه دادخواست مطالبه نفقه

نمونه دادخواست مطالبه نفقه طفل یا محجور

مطالبه نفقه طفل یا محجور(هزینه نگهداری فرزند مشترک بالغ و نابالغ توسط مادر)

ماده ۶ قانون حمایت خانواده

مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد،حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد.

در اینصورت،دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند.

مطالبه نفقه طفل یا محجور(هزینه نگهداری فرزند مشترک بالغ و نابالغ توسط مادر)

این ماده یر اساس مصلحت فرزند مشترک، به مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا محجور را بر عهده دارد این حق را داده،که از طریق تقدیم دادخواست مطالبه نفقه طفل یا محجور به دادگاه خانواده علیه شخصی که ملزم به پرداخت نفقه میباشد(مثلا:پدر طفل) وی را ملزم به پرداخت نفقه بگرداند.

مطالبه نفقه طفل یا محجور(هزینه نگهداری فرزند مشترک بالغ و نابالغ توسط مادر)

مسئله دیگری که در این ماده مطرح میباشد، مبهم یودن کلمه ضرورت است؛

برای تفسیر این کلمه باید به چند نکته توجه کرد،که از مهمترین آنها این است که با توجه به قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱،شخصی میتواند حضانت طفل یا محجور را بر عهده داشته باشد که یا از طریق قانون و یا مراجع قضایی صالح این حق به وی داده شده باشد؛بدیهی است وقتی شخصی، به طور مثال:مادر _حضانت و نگهداری فرزند مشترک را بر عهده دارد،برای اینکه بتواند از فرزند خود در امور مختلف تربیتی،آموزشی،درمانی،مسکن و… حمایت و مراقبت کند؛باید در حدود متعارف و قانونی از لحاظ مالی تامین شود،قانون مدنی برای تامین این مهم،پدر طفل را با در نظر گرفتن شرایطی ملزم مینماید،که این هزینه ها را که در قانون به عنوان نفقه تعریف گردیده،پرداخت نماید.

مطالبه نفقه طفل یا محجور(هزینه نگهداری فرزند مشترک بالغ و نابالغ توسط مادر)

ماده ۱۱۹۹ در مورد نفقه اولاد اینگونه بیان میدارد:

نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و با عدم قدرت آنها نفقه یر عهده مادر است__هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است، و اگر چند نفر ار اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه مساوی تادیه کنند.

مطالبه نفقه طفل یا محجور(هزینه نگهداری فرزند مشترک بالغ و نابالغ توسط مادر)

در اخر تعیین میزان نفقه میباشد،که دادگاه با توجه به توانایی پدر در پرداخت نفقه و با توجه به هزینه های متعارف زندگی و با در نظر گرفتن مسائلی از این قبیل میزان آن را تعیین مینماید.

نمونه دادخواست مطالبه نفقه طفل یا محجور(هزینه نگهداری فرزند مشترک بالغ و نابالغ توسط مادر)

نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند مشترک توسط مادر

اینجانب به استناد تصویر مصدق عقدنامه شماره ……….. مورخ ……………. با خوانده دعوا ………….. عقد ازدواج دائمی در دفترخانه شماره ………. شهرستان …………….. منعقد نموده ایم که حاصل این ازدواج ، تعداد ……..… فرزند دختر / پسر به نام / نام های ………….… می باشد . متاسفانه خوانده علی رغم استطاعت مالی از تاریخ ………….. از پرداخت نفقه به فرزندان شرعی و قانونی خود امتناع نموده اند ، و از آن جهت که به موجب ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی پرداخت نفقه فرزند دختر و پسر بر عهده پدر می باشد ، رسیدگی و صدور حکم به پرداخت نفقه ایام حضانت و نگهداری فرزند / فرزندان خوانده به نام / نام های …… از تاریخ ……… لغایت ……..… به مدت …………. مستنداً به مواد ۱۱۹۹ و ۱۲۰۶ قانون مدنی به انضمام جمیع خسارات قانونی و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

لازم به ذکر است که در قسمت موضوع خواسته و یا بهای آن در دادخواست مطالبه نفقه فرزند از طرف مادر ، عبارت ” مطالبه نفقه و هزینه نگهداری فرزند به میزان ………….. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی ” درج شده و در قسمت دلایل و منضمات دادخواست مطالبه نفقه از سوی مادر ، می توان به کپی برابر با اصل شده سند ازدواج ( یا سند طلاق در صورت جدایی والدین ) ، کپی برابر با اصل شده از شناسنامه فرزند ، شهادت شهود و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری استناد نمود .

مشاوره حقوقی فوری:

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما فرم رزرو مشاوره حقوقی و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی آنلاین فوری یا مشاوره حقوقی رایگان  بگیرید. 

sena2015
فهرست
مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری

تماس با وکیل دادگستری