معیار درجه بندی مجازات های تعزیری

امتیاز ۴.۵ از ۵ – ۲ رای
در حال ثبت رای

درجه بندی مجازات های تعزیری

درجه بندی مجازات های تعزیری

در این مقاله می خواهیم درمورد مجازات های تعزیری و مشاوره حقوقی مربوط به این مسئله صحبت کنیم. پس تا آخر با ما همراه باشید.

بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازت اسلامی، مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجه ۱ مجازات های تعزیری

– حبس بیش از بیست و پنج سال

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

– مصادره کل اموال

– انحلال شخص حقوقی

درجه ۲ مجازات های تعزیری

– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال

– جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

درجه ۳ مجازات های تعزیری

– حبس بیش از ده تا پانزده سال

– جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

درجه ۴ مجازات های تعزیری

– حبس بیش از پنج تا ده سال

– جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه ۵ مجازات های تعزیری

– حبس بیش از دو تا پنج سال

– جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال

– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه ۶ مجازات های تعزیری

– حبس بیش از شش ماه تا دو سال

– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

– شلاق ازسی ویک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنجسال

– انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها

– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه ۷ مجازات های تعزیری

– حبس از نود و یک روز تا شش ماه

– جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

– شلاق از یازده تا سی ضربه

– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه ٨ مجازات های تعزیری

– حبس تا سه ماه

– جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

– شلاق تا ده ضربه

این ماده قانونی دارای تبصره های ذیل می باشد:

تبصره ١- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده است.

تبصره ۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب میشود.

تبصره ۳- درصورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بند‌های هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.

تبصره ۴- مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصره ۵- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (۲۰) خارج و در مورد آن‌ها برابر ماده (۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر میشود باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

ملاک درجه بندی مجازات های تعزیری

ملاک درجه بندی مجازات اصلی است و مجازات تبعی یا تکمیلی یعنی بر اساس مجازات های اصلی جرم تعزیری درجه بندی می شود و کاری به مجازات تکمیلی و تبعی نداریم

جرمی که حداقل آن منطبق با درجه پایین‌تر و حداکثر آن منطبق درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب میشود برای مثال مجازات سرقت مسلحانه در ماده ۶۵۲ قانون تعزیرات سه ماه تا ده سال حبس از که با توجه به حداکثر آن درجه ۴ محسوب می‌شود در حالی که اگر حداقل معیار باشد این جرم درجه ۸ است ولی حداکثر معیار استمثلاً جرم سه تا هفت سال است که درجه چهار است و حداکثر را بین درجه بندی ها قرار می دهیم

در صورت تعدد مجازات ها مجازات اشد ملاک درجه بندی است.برای مثال اگر در یک جرم هم مجازات حبس و هم مجازات شلاق پیش بینی شده است ما باید توجه کنیم که درجه کدام یک بالاتر است در درجه حبس بالاتر است آن ملاک قرار می‌گیرد اما اگر شلاق بالاتر بود شلاق در نظر گرفته شوداما در جایی که امکان تشخیص مجازات اشد وجود ندارد مبنای درجه بندی است برای مثال طبق رای وحدت رویه اگر حبس توام با جزای نقدی باشد مانند جرم کلاهبرداری یا جرم اختلاس یا جرم ارتشاء همواره بر مبنای درجه بندی است و ما به حبس توجه می‌کنیم

مجازات انفصال موقت اثر مورددر قالب درجه ۵ یا ۶ یا ۷ قرار می گیردزیرا انفصال موقت یکی از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی و با همان منطبق می شود

مجازاتهای ذیل از شمول نظام درجه‌بندی خارج می باشند.

  • حد قصاص دیات
  • اعدام تعزیری
  • مجازاتهای تبعی و تکمیلی
  • مصادره خاص
  • مجازات های جایگزین حبس
  • اقدامات تامینی و مجازات های اطفال و نوجوانان

درجه بندی آثار زیادی دارد افزون بر اینکه نظام درجه بندی معیار روشنی برای در و ضعف مجازات ها ارائه می کنددر اعمال مقررات تخفیف تعلیق تعقیب مرور زمان تو به مراقبت الکترونیکی نظام نیمه آزادیاثر گذار استست با توجه به درجه بندی مجازات جرم ارتفاعی مقررات مذکور اعمال می شود برای مثال جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ با توبه ساقط می شود یا اینکه جرایم تعزیری درجه هفت و هشت مشمول مقررات معافیت از کیفر می شود یا بایگانی پرونده صورت می گیرد

اصل صلاحیت مبتنی بر خدمت

اصل صلاحیت مبتنی بر خدمت یعنی توسعه صلاحیت قوانین و محاکم داخلی به جرایم ارتکابی در خارج به اعتبار آن که مرتکب به استخدام دولت ایران است ممکن است این شخص خارجی باشد ولی در استخدام ایران باشد

ضوابط حاکم بر اصل صلاحیت مبتنی بر خدمت

مرتکب در حین ارتکاب جرم باید در استخدام دولت ایران باشد و مهم نیست ایرانی یا خارجی باشد

جرم باید در رابطه اشتغال و وظیفه واقع شود

محاکمه منوط به یافت شدن یا استرداد نیست

محاکمه غیابی بلامانع است

است مجرمیت متقابل شرط نمیباشد و محکومیت اجرا شده در خارج نیز کسر نمی گردد

اصل صلاحیت شخصی یا فعال

توسعه صلاحیت قوانین و محاکم داخلی به جرایم ارتکابی در خارج به اعتبار تابعیت مرتکب

ضوابط حاکم بر اصل صلاحیت شخصی

مرتکب باید در حین ارتکاب جرم در تابعیت ایران باشد

در جرایم موجب تعزیر مرتکب در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده و یا در صورت محکومیت مجازات کلاً یا بعضاً اجرا نشده باشد مگر آن که عدم اجرا ناشی از امتیاز قانونی کشور محاکمه کننده باشد که در حکم اجرا شدن است

طبق قوانین ایران موجبی برای من یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد

مرتکب در ایران یافت یا به ایران استرداد گردد نتیجه محاکمه غیابی جایز نیست حتی در حدود قصاص دیات

اصل صلاحیت شخصی منفی یا منفعل

اصل صلاحیت شخصی یا منفعل یعنی توسعه صلاحیت قوانین و محاکم داخلی به جرایم ارتکابی در خارج به ارتکاب این که به دیده قربانی ایرانی یا کشور ایران است است

شرایط اعمال اصل صلاحیت شخصی منفعل

مرتکب جرم غیر ایرانی باشد

بزه دیده جرم باید برای این بزه دیدگی در تابعیت ایران باشد

مرتکب در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد

در جرایم موجب تعزیر منصوص قانونی مرتکب در محل وقوع جرم محاکمه و تفرقه نشده و در صورت محکومیت مجازات کلاً یا بعضاً اجرا نشده باشد

در جرایم تعزیری رفتار ارتکابی به موجب قانون ایران و قانون محل وقوع جرم جرم باشد

قلمرو اصل صلاحیت جهانی

عبارت است از توسعه صلاحیت قوانین و محاکم داخلی به جرایم ارتکابی در خارج به ارتکاب این جرم مخل نظم بین المللی است

جرایمی که در قالب اصل صلاحیت جهانی قابل رسید گی می باشد

جرایمی که به موجب قوانین حقوق بین المللی در زمره جرایم جهانی هستند مانند نسل کشی جنایات علیه بشریت

جرایمی که در محلی واقع شده‌اند که در صلاحیت هیچ کشوری نیست مانند دزدی دریایی در آبهای آزاد

شرایط رسیدگی به جرایم بین المللی طبق قانون ایران

جرم ارتکابی باید به موجب عهدنامه بین‌المللی یا قوانین خاص یا مقررات بین المللی از جمله جرایمی میباشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت همه کشورهاست

مرتکب در ایران یافت شود

مرتکب سابقاً در کشوری دیگری محاکمه نشده باشد

 مشاوره حقوقی در خصوص درجه بندی مجازات های تعزیری

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی وکلای عدالت با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما  تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد با وکیل پایه یک دادگستری مورد نظر  مشاوره حقوقی رایگان یا مشاوره حقوقی تلفنی بگیرید.

yjc

فهرست

تماس با وکیل دادگستری

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری