قرارداد کار با مدت معین مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی

قرارداد
امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
در حال ثبت رای

قرارداد کار

قرارداد کار با مدت معین

قرارداد کار

قرارداد کارمندی صرفاً به صورت نمونه می باشد. از آنجایی که تنظیم قرارداد های حقوقی مخصوصاً در زمینه کار و یا پیمانگاری و استخدام نیازمند تخصص و تجربه کافی عملیانی در این زمینه می باشد و مضافاً اینکه اینگونه قراردادها بر مبنای توافقات طرفین تنظیم می گردد و  همچنین با توجه به پیچیدگی های این موضوع و فراوانی موضوعات پیشنهاد می گردد جهت تنظیم قرارداد جامع و کامل با وکلای ما در این زمینه مشورت نمایید.

 

در اجرای ماده ۷ قانون کار در قرارداد کار و با رعایت مواد ۸ و۹ و۱۰ قانون مذکور این قرارداد فی مابین شرکت ………….با نمایندگی آقای ………… به نشانی : ……………………………..که از این پس در این قرارداد اختصاراً «کارفرما» نامیده می شود ازیک طرف و آقای ………… با مشخصات ذیل به نشانی: …………………………….. که از این پس در این قرارداد اختصاراً «همکار» نامیده می شود از طرف دیگر منعقد می گردد :

ماده ۱ – مشخصات طرف قرارداد کار:

۱-

۲-

ماده ۲ – موضوع قرارداد کار:

همکار تحت عنوان شغل
تبصره یک: با توجه به

ماده ۳ – مدت قرارداد کار :

شروع و مدت این قرارداد از تاریخ

ماده ۴- حقوق و مزایا:

ردیف حقوق مزایای قانونی و رفاهی

مزد مبنا : جمع مزایای قانونی و رفاهی:

جمع حقوق ومزایای قانونی مبلغ ………. ریال می باشد که پس از کسر کسورات
تبصره: نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که

ماده ۵ – تعطیلات – مرخصی – محل خدمت :

همکار از تعطیلات رسمی کشور بهره مند بوده و مدت مرخصی استحقاقی نیز برابر مواد ۶۳ و ۶۴ بدون
ماده ۶-عیدی و پاداش سالانه: به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه

ماده ۷- مزایای پایان کار:

درصورت خاتمه قرارداد  کار ، کار معین یا مدت موقت به همکار برای هرسال

ماده ۸- موارد فسخ :

باتوجه به ماده ۲۵ قانون کار هیچیک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارند مگر در موارد ذیل :

الف- اتمام مدت قرارداد

تبصره یک:

خاتمه و یا فسخ قرارداد

تبصره دو:

درصورت اتمام مدت و یا فسخ ا

تبصره سه:

چنانچه همکار تقاضای فسخ یا استعفا نماید

ماده ۹- سایر موارد:

الف- همکار متعهد می شود
ب- همکار موظف است
ج- همکار موظف است در طول مدت قرارداد نهایت تلاش و مساعی خویش را در

ماده ۱۰- مقررات قوانین کار و تأمین اجتماعی نسبت به موارد این قرارداد و سایر موارد پیش بینی نشده حاکم و ناظر خواهد بود.

این قرارداد در ۱۰ماده و۵تبصره در دو نسخه متحدالشکل و واحد تنظیم گشته که هر نسخه آن دارای اعتبار واحد بوده و مفاد آن بر طرفین لازم الاجرا می باشد.

معاونت اداری و مالی محل                                                     امضاءواثرانگشت همکار

 

مهم:

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در خصوص انعقاد قراردادها و آثار و نتایج آن، لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما  تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد با وکیل پایه یک دادگستری مورد نظر  مشاوره حقوقی حضوری یا تلفنی تخصصی  بگیرید.

فهرست

تماس با وکیل دادگستری

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری