قرارداد خرید و واردات بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی

قرارداد
امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
در حال ثبت رای

قرارداد خرید و واردات

قرارداد خرید و واردات بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی

 

پیرو مذاکرات صورت گرفته طرفین ذیل ضمن عقد خارج لازم و مستنداً به ماده ۱۰ قانون مدنی قرارداد خرید و واردات  ذیل را با شروط و تعهدات مصرّحه در آن در تهران و در تاریخ………………………………منعقد نمودند.

ماده ۱- طرفین قرارداد :

۱- طرف اول:
۲- طرف دوم:

ماده ۲- موضوع قرارداد :

خرید ،واردات و فروش………………………………………………….

تبصره۱:

کلیه کالاهای موضوع قرارداد خرید و واردات و وجوه حاصل از فروش کالا ……………………….

تبصره۲:

رعایت کلیه ضوابط و مقررات جاری کشور از جمله …………………….

تبصره ۳:

موضوعات قرارداد در مدت مقرر به نحو وحدت………………….

ماده ۳- مدت قرارداد :

مدت قرارداد خرید و واردات از تاریخ………………………………………………….

ماده ۴ – سرمایه و نحوه پرداخت آن توسط طرف اول:

 1.   سرمایه موضوع قرارداد معادل………………………… می با……………………………………
 2.  طرف دوم مکلف است به نحوی نسبت به انجام …………………………
 3. طرف دوم متعهد می گردد گوشت موضوع قرارداد را حداقل با……………………………..
 4.  در این بخش طرف دوم متعهد است ضمن رعایت ترتیب تعیین …………………….
 5. هزینه های سردخانه و حمل، ب……………………….تبصره ۲:طرف اول غیر از تأمین سرمایه جهت اجرای موضوعات قرارداد تعهد دیگری اعم از کس……………………………

ماده ۵ – نحوه تقسیم سود حاصله:

• از سود حاصل از اجرای کامل موضوعا……………….
• ۴۰ درصد سود مذکور در بر…………………………

ماده ۶ – شروط و تعهدات:

 1.  طرف دوم حق صرف سرمایه در محلی غیر از ………….
 2. طرف دوم موظف است پس از دریافت وجه از طرف اول طبق …………………………
 3. طرف دوم موظف است پس از تحقق بند ۶ این ماده و ظرف……………………
 4. تهیه لوازم عرفی و تخصصی اجرای کامل موضوعات ق……………….
 5. طرف دوم حق واگذاری موضوع قرارداد خرید و واردات………………………..
 6. طرف دوم مکلف است کلیه معاملات مربوط به موضوع……………………
 7. طرف دوم ضامن صحت معاملات انجام شده و کیفیت کالاهای ………………………..
 8. طرف دوم ضامن کمیت و کیفیت کالای………………….
 9. طرف دوم مکلف به بیمه نمودن محل نگهداری و………………….
 10. کلیه اقدامات اداری و قانونی در خصوص اجرای موضوع قرار……………………
 11. گوشت خریداری شده علاوه بر داشتن استاندارد های ………………….
 12. جبران خسارت‌های احتما…………….
 13. طرف دوم مکلف است تمام موضوع معامله…………………….
 14. جبران خسارت‌های ناشی از تاخیر و در نتیج…………………….
 15. طرف دوم تا پایان مدت این قرارداد حق هرگونه تغییر در اعضای …………………………………
 16. طرف اول حق ………………………
 17. طرف دوم ضمن عقد خارج لازم م…………………………………..
 18. طرف دوم در جهت تضمین حسن اجرای قرارداد و همچنین در راستای بند ۱…………………….
 19. چنانچه هر یک از بندها و مندرجات وتعهدات ناشی از این قرارداد نقض شود و یا طرف دوم………………….
 20. در صورت فسخ، علاوه بر استرداد اصل سرمایه ، طرف دوم مستنداً به ماده ۲۳۰……………………..
 21. ٫ طرف دوم مکلف است پس از انقضای مدت قرارداد(با مب……………….
 22. چنانچه ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از انقضای دوره مندرج ……………
 23. بدیهی است طرف اول در اجرای مفاد این بند ……………………….

ماده۷: اقامتگاه قانونی:

نشانی مندرج در ماده یک قرارداد خرید و واردات اقامتگاه رسمی و قانونی طرفین می باشد. هرگونه تغییر، ظرف مدت ۱۰ روز از سوی طرفین به یکدیگر اعلام خواهد شد، در غیر اینصورت کلیه مکاتبات و مراسلات به نشانی اعلامی در این قرارداد ارسال خواهد شد.

ماده۸- حل اختلاف:

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر یا اجرای بند های  قراردادئ خرید و …………………

ماده ۹ – حوادث غیر قابل اجتناب (غیر قابل پیش بینی):

در صورت بروز حوادث غیر قابل اجتناب و غیر قابل پیش بینی که خارج از اراده طرفین باشد چنانچه اجرای طرح از زمان آغاز بیش از ………………..

ماده ۱۰ – نسخ قرارداد :

این قرارداد در ۳ نسخه با اعتبار واحد تنظیم شده است.

مهم:

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی وکلای عدالتبا کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما  تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد با وکیل پایه یک دادگستری مورد نظر  مشاوره حقوقی حضوری یا تلفنی تخصصی  بگیرید.

فهرست

تماس با وکیل دادگستری

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری