قرارداد مشاوره حقوقی

امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
در حال ثبت رای

قرارداد مشاوره حقوقی

قرارداد مشاوره حقوقی

پیرو مذاکرات صورت گرفته طرفین   ضمن عقد خارج لازم و مستنداً به ماده ۱۰ قانون مدنی قرارداد ذیل را(مشاوره حقوقی) با شروط و تعهدات مصرّحه در آن در تهران و در تاریخ………………………………منعقد نمودند.

ماده۱: طرفین قرارداد مشاوره حقوقی:

 مشاور حقوقی: 

طرف دوم:.. 

 ماده ۲:  موضوع قرارداد مشاوره حقوقی:

  • موضوع قرارداد عبارت است از مشاوره حقوقی و انجام امور حقوقی شرکت  و شرکتهای تابعه در کلیه زمینه ها اعم از دعاوی له و علیه قبل یا آتی الطرح
  • پیگری و اهتمام در وصول حقوقی و منافع و مطالبات شرکت از اشخاص حقیقی و حقوقی
  • تهیه لوایح مورد نیاز و شرکت در کلیه مراجع قضائی و اداری اعم از محاکم عمومی دادگستری،محاکم انقلاب،دیوان عالی کشور،دیوان عدالت اداری و نیروهای انتظامی و مراجع و هیئت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی
  • تنظیم و اصلاح قراردادها و همچنین در صورت ارجاع پرونده به کارشناس دادگستری توجیه و همکاری و شرکت در جلسات مذکور.

  تبصره :

قراردا فوق فقظ و صرفا ناظر تنظیم قرارداد های طرف دوم و همچنین مشاوره حقوقی در خصوص امور مربوط به شرکت فوق الذکر داشته و در خصوص پیگیری امور از طریق مراجع قضایی نیازمند قرارداد جداگانه ای خواهد بود.

 ماده ۳: حق الزحمه مشاوره حقوقی:

  1. حق الزحمه مشاوره حقوقی ماهانه مبلغ…………………ریال می باشد که پس از ارائه گزارش کار توسط مشاور حقوقی و تابعه کارفرما در آخر هر ماه و پس از کسر کسور قانونی پرداخت می گردد.در صورت انجام ماموریت خارج از تهران (بیش از یکصد کیلومتر)توسط مشاوره حقوقی به ازاء هر روز سفر مبلغ……………ریال بعنوان فوق العاده ماموریت به نامبرده پرداخت می گردد.بدیهی است هزینه رفت و برگشت و عنداللزوم اقامت بعهده شرکت خواهد بود.

  ماده ۴: مدت قرارداد مشاوره حقوقی:

  • مدت قرارداد از تاریخ…………..لغایت……………میباشد و با تائید کارفرما قابل تمدید خواهد بود.

تبصره  :

در صورت عدم تمدید قرارداد و با فسخ آن،مشاوره حقوقی تمامی اسناد و مدارک دریافتی از کارفرما و اسناد و مدارک تدارک شده از سوی نامبرده در ارتباط با امور ارجاعی را ضمن صورت جلسه ای  به کارفرما تحویل می نماید.

 ماده ۵: تعهدات  مشاور حقوقی:

  1. نظر حقوقی و مشورتی خود را نسبت  به  کلیه امور مربوط به شرکت اظهار داشته و در صورت لزوم کتباَ به شرکت ارائه نمایدتهیه و آماده نمودن قراردادها و فرمهای حقوقی مورد نظر که از طرف شرکت درخواست میگردد و نقد و بررسی  و اعلام نظر قراردادهای تنظیمی شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی.طرف اول متعهد می گردد کلیه امور مربوط  به وظایف محوله در ماده یک را بطور مطلوب و با رعایت موازین قانونی و با اهتمام  کامل انجام  دهدچنانچه پرونده های شرکت جنبه محرمانه داشته باشند وکیل و مشاور بعنوان امین موظف است رعایت امانت را نموده و جنبه های محرمانه اسناد و مدارک شرکت را حفظ نماید. طرفین قرارداد مخیر می باشند هر زمان با یک ماه اعلام کتبی قبلی،نسبت به فسخ قرارداد در طول مدت قبل از فسخ قرارداد نخواهد بود.

ماده ۶ :تعهدات  طرف دوم:

۱- شرکت متعهد است در انجام تعهدات محوله به مشاور کلیه اقدامات و تسهیلات لازم از جمله امکان ورود به کلیه سوابق امر و دسترسی به منابع مختلف اطلاعاتی را به منظور پیشرفت کار از هر جهت فراهم آورد.۲- شرکت متعهد است حق المشاوره طرف اول را مطابق این قرارداد در موعد مقرر پرداخت نماید.

۳-مشاور متعهد است  در طول هفته عند الزوم   حسب اعلام  طرف دوم در شرکت حاضر باشد.

 ماده۷ – حل اختلاف:

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر یا اجرای بند های این قرارداد چنانچه موضوع از طریق مذاکره طرفین مختومه نگردد، از طریق مراجع قانونی ذیصلاح و اقامه دعوی حقوقی و یا کیفری حل و فصل خواهد شد. بدیهی است کلیه هزینه های مترتب بر دادرسی به عهده محکوم علیه می باشد.

ماده ۸ – حوادث غیر قابل اجتناب (غیر قابل پیش بینی):

در صورت بروز حوادث غیر قابل اجتناب و غیر قابل پیش بینی که خارج از اراده طرفین باشد چنانچه اجرای طرح از زمان آغاز بیش از ۱۰روز متوقف شود، هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد را خواهند داشت. در این صورت از سوی طرف دوم ظرف مهلت ۲۴ ساعت اقدام به تسویه حساب خواهد شد

ماده ۹ – نسخ قرارداد:

این قرارداد در ۳ نسخه با اعتبار واحد تنظیم شده است.

طرف اول                                                                               طرف دوم

مهم:

قرارداد مشاوره حقوقی

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما فرم رزرو مشاوره حقوقی و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی آنلاین فوری یا مشاوره حقوقی رایگان  بگیرید. 

فهرست

تماس با وکیل دادگستری

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری