شرایط اجرای قصاص

امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
در حال ثبت رای

شرایط اجرای قصاص

شرایط اجرای قصاص

یکی از بحث هایی که در حوزه مشاوره حقوقی وجود دارد، اجرای قصاص است. که در ادامه مباحث جزا و در موضوع قصاص، در این قسمت به شرایط قصاص شونده می پردازیم. شایان ذکر است در مقام دفاع در هر یک از این شرایط می بایست با یک وکیل پایه یک دادگستری مشوت نماید.زیرا در صورت از دست دادن فرصت خسارات جبران ناپذیری به شما وارد خواهد شد.

 مجازات قصاص 

شرایط اجرای قصاص

  1.   تساوی در دین
  2.  فقدان رابطه ابوت
  3.   تساوی در عقل
  4.   تساوی در دین: ماده ۳۱۴

– تساوی در دین در اجرای قصاص

– اگر غیرمسلمان مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان ذمی مستامن معاهد شود قصاص ثابت است اما حالت عکس قصاص ندارد و فقط به تعزیر محکوم می شود .

– اگر مسلمان مرتکب قتل ذمی مستامن معاهد گردد قصاص ندارد .

– اگر ذمی مستامن معاهد مرتکب قتل مسلمان شود قصاص ثابت است.

– اگر غیرمسلمان مرتکب قتل غیرمسلمان شود قصاص ثابت است. و مرتکب پیش از اجرای قصاص مسلمان شود قصاص ساقط و به دیه و تعزیر محکوم می شود.

– فقدان رابطه ابوت :

اگر پدر و جدپدری فرزند خود را به قتل برساند قصاص ندارد اما بالعکس اگر فرزند پدر و جدپدری خود را به قتل برساند قصاص میشود اگر مادری هم فرزند خود را بکشد قصاص می شود.

– تساوی در عقل اجرای قصاص :

اگرعاقلی مجنونی را بکشد قصاص نمی شود( به خاطر عدم تساوی در قتل) و اگر یک مجنون عاقلی را به قتل برساند قصاص نمی شود (به خاطر علل رافع مسئولیت

کیفری)

 

–  تقاضای مجنی علیه یا اولیای دم:

اگر قصاص نفس باشد چون مجنی علیه در قید حیات نیست تقاضای قصاص با اولیای دم است اما قصاص اعضا تقاضا با مجنی علیه است برای اجرای قصاص.

– ا اگر ولی دم صغیر یا مجنون باشد ولی آنها می تواند تقاضای قصاص یا گدشت یا مصالحه کند و هم چنین می تواند تا زمان بلوغ آنها صبر کند. و اگر مجنون یا صغیر ولی نداشته ولی آنها ولی امر است.

–   اذن ولی امر :

نباید مانع اجرای قصاص شود م ۰۱۸ مطالعه شود.

–   اذن مجنی علیه یا اولیای دم :

علاوه بر تقاضا بند ۱ اجرای قصاص نیاز به اذن مجنی علیه یا اولیای هم دارد و در هر لحظه پیش از اجرای قصاص می تواند گذشت کند.

 –  پرداخت تفاضل دیه در اجرای قصاص :

اگر مردی زنی را به قتل برساند در اینجا اولیای دم زن می خواهند مرد را قصاص کنند بایستی اول نصف دیه مرد را پرداخت کنند و بعد او را قصاص کنند.

 – تعدد اولیای دم و تفاوت تقاضای آنان :

کسی به قتل رسیده ۴ نفر اولیای دم دارد یکی از آنها خواهان عفو یکی قصاص و یکی دیگر تقاضای دیه دارد و باتوجه به اینکه مجازات اصلی قتل قصاص است قصاص اولویت دارد اما قبل از قصاص باید یک سوم دیه را به کسی که خواهاندیه است بدهد و یک سوم دیه را به قاتل پرداخت کند و سپس قصاص اجراشود.

– ولی اگر هر ۴ اولیای دم خواهان قصاص باشند قصاص اجرا می شود چون تفاوتی در تقاضای آنها وجود ندارد.

– تفاوت جنسیت قاتل و مقتول:

دیه زن نصف دیه مرد است. و مازاد بر نصف دیه زن از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود.

شرکت در جنایت:

چند حالت دارد که به بررسی آن می پردازیم.

الف) اگر یک نفر عمدا چند نفر را به قتل برساند قصاص می شود .

ب) اگر یک نفر چند نفر را به صورت عمد و غیرعمد به قتل برساند بابته قتل عمد به قصاص محکوم می شود و بابته قتل غیرعمد به دیه محکوم می شود.

ج) اگر چند نفر یک نفر را به قتل برسانند اولیای دم مقتول می تواند آنها را به قصاص محکوم کند اما قبل از این که قصاص کند باید تفاضل دیه را پرداخت کند. مثلا اگر ۴ نفر یک نفر را به قتل برساند اولیای دم می تواند هر ۴ نفر را قصاص کند ولی باید تفاضل دیه را بدهد که تقاضل دیه اندازه ۴ دیه است یک دیه بابت دیه مقتول تهاتر می شود و دو دیه دیگر که بین ۴ نفر تقسیم می شود و به هرکدام دو سوم دیه می رسد و سپس قصاص انجام می شود.

موانع اجرای قصاص

۱-  باردار بودن زن محکوم به قصاص ماده  ۴۰۰ و ۴۴۰  مطالعه گردد.

۲- فرار جانی و عدم دستررسی به وی

سقوط قصاص:

۱- گذشت شاکی

۲-  از بین رفتن محل اجرای قصاص

( مثلا کسی که مرتکب قتل شده قبل از قصاص فوت کند پی قصاص از بین می رود). و این مورد در مورد قصاص عضو هم کارایی دارد مثلا کسی عضو دیگری را قطع می کند و خودش آن عضو را ندارد . قصاص ساقط و دیه آن مطالبه می شود. استثنا این مبحث تبصره ماده ۴۶۴ است در صورتی که فرد دست راست ندارد دست چپ او و در غیراینصورت پای وی قصاص می شود.

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل پایه یک دادگستری در خصوص شرایط اجرای قصاص

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی آنلاین فوری یا مشاوره حقوقی رایگان  بگیرید.
فهرست

تماس با وکیل دادگستری

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری