تجدید نظرخواهی چیست؟ + احکام تجدید نظر خواهی

امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
در حال ثبت رای

تجدیدنظرخواهی چیست؟

تجدیدنظرخواهی یا استیناف یعنی بررسی مجدد موضوعی است که بد.اً مورد قضاوت قرارگرفته است.در واقع با اعتراض به رای اعمال دادگاه بدوی هم نسبت به موضوع و حکم دوباره مورد بررسی قرار می گیرد.

احکام قابل تجدیدنظرخواهی:

 1. دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن بیش از سه میلیون ریال باشد.
 2. کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.
 3. حکم راجع بع متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع بع اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.

قرارهای قابل تجدیدنظرخواهی:

 1. قرارابطلال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
 2. قرار سقوط دعوا.
 3. قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

آرای غیر قابل تجدیدنظرخواهی:

 1. احکام مستند به اقرار در دادگاه
 2. احکام مستند به رای کارشناس
 3. اسقاط حق تجدیدنظر
 4. ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی

اشخاصی که حق تجدیدنظر دارند:

 1. طرفین دعوا
 2. نمایندگان طرفین دعوا
 3. قائم مقام طرفین دعوا

مهلت تجدیدنظر:

 • مهلت تحدیدنظر نسبت به احکام حضوری برای اشخاص مقیم ایران بیست روز از تاریخ ابلاغ و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می باشد.

مهلت تجدیدنظر نسبت به احکام غیابی:

 • برای اشخاص مقیم ایران بیست روز از تاریخ انقضای مدت واخواهی و یا بیست روز از تاریخ ابلاغ رای مورد واخواهی.

جهات تجدیدنظرخواهی:

 1. ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
 2. ادعای عدم توجه قاضی به مستندات دادگاه.
 3. ادعای فقدان شرایط قانونی شهود.
 4. ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رای.
 5. ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

  مرجع تقدیم اعتراض و رسیدگی به آن:

 • دفتر دادگاه بدوی مطابق ماده ۳۳۰ و ۳۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی.

 

مهم:

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی وکلای عدالت با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما  تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی تخصصی  بگیرید.

tabnak

فهرست

تماس با وکیل دادگستری

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری