وکیل خانواده خانم

وکیل خانواده خانم

وکیل خانواده خانم

عدم مداخله عمدی در ارتکاب جرم(م ۱۵۲+۴۷۳ ق.م.ا)

قید «عمد» در ماده موارد خطرهای سهوی را خارج کرده است.اگر خطر سهوا و در نتیجه بی احتیاطی یا غفلت فاعل ایجاد شده باشد تقصیر جزایی ظاهرا متوجه او نیست و می تواند معاف از مجازات گردد.

نکته: اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع ،مرتکب قتل اکراه کننده شود یا آسیبی به او وارد کند،قصاص،دیه و تعزیر ندارد. اگر اصل دفاع محرز باشد اما رعایت شرایط آن محرز نباشد (م۱۵۲) ، اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است. در دفاع مشروع علاوه بر مسئولیت کیفری ،مسئولیت مدنی نیز منتفی است. اما درمورد تهاجم دیوانه ، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد. مواد مهم و مرتبط : تبصره ۲ ماده ۳۰۲ ق.م.ا  /  ۶۲۵+۶۲۹ تعزیرات با تصویب ماده ۷۲۸ ق.م.ا جدید نسخ شدند.وکیل خانواده رایگان

آثار ضرورت (م ۱۵۹ق.م.ا)

هرچند در مورد عوامل موجهه قائل به عدم مسئولیت کیفری و عدم مسئولیت مدنی هستیم اما استثنائا در مورد ضرورت مسئولیت مدنی (جبران خسارات مادی و ضمان دیه ) همچنان برقرار خواهد بود. مطالبه مسئولیت مدنی به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم منتفی است (چون عمل جرم نیست). و جبران خسارت بر اساس قواعد اتلاف و تسبیب امکان پذیر است.

مصادیق قانونی اضطرار(ضرورت) وکیل خانواده رایگان

سقوط مجازات در سرقت خدی (بند خ م ۲۶۸) سقوط مجازات رجم در زنای محصنه (م ۲۷۷) ، سقط جنین برای نجات مادر (م ۱۷۰ اصلاحی آیین نامه انتظامی پزشکی) ، منع تعقیب کیفری راشی(م ۵۹۲ تعزیرات).

رضایت: فردی که رضایت (قبل از ارتکاب جرم) می دهد دیگری وی را به قتل رساند در صورت اقدام مرتکب ،قاتل عامد است.استثنائا رضایت باعث عدم تحقق جرم می شود.(عمل جراحی یا طبی و عملیات ورزشی) رضایت بعد از ارتکاب جرم گذشت نام دارد و تاثیر آن : ۱-بسته به نوع جرم (قابل گذشت بودن یا نبودن)  ۲-بسته به مرحله ابراز آن (قبل از صدور حکم قطعی و یا بعد از آن)

در تمامی مواردی که رضایت مجنی علیه شرط عدم تحقق جرم است و تقصیری بر عهده مرتکب ثابت نیست ، رضایت باید جامع شرایط زیر باشد: پیش از ارتکاب جرم یا مقارن با آن ابراز شده باشد ، باید عاری از عیب و آزادانه ابراز شود و رضایت دهنده باید عاقل ، بالغ و دارای اهلیت باشد.

مواردی که رضایت مجنی علیه شرط اباحه عمل می باشد:
 • عمل جراحی یا طبی (م ۱۵۸)

-شرایط مقرر برای رضایت : مشروع بودن عمل جراحی / طبی ،رضایت مجنی علیه / افراد دارای اختیار (ولی خاص«پدر یا جد پدری» ، ولی عام «رهبری» ) ، رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی.وکیل خانواده رایگان

-در صورت تلف یا صدمه بدنی اصل بر مسئولیت پزشک می باشد مگر اینکه: رعایت مقررات پزشکی و موازین فنی شده باشد یا پزشک برائت اخذ نموده و مرتکب تقصیری هم نشده باشد.

-اگر پزشک دستور انجام معالجاتی را به خود مریض یا پرستار داده باشد ولی مریض یا پرستار بداند که این دستور اشتباه است و موجب صدمه یا تلف می شود اما هم چنان به این دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست.وکیل خانواده رایگان

 • عملیات ورزشی (بند «ث» ماده ۱۵۸ ق.م.ا)

شرایط:عدم مخالفت آن مقررات با موازین شرعی و منطبق بودن عمل با مقررات خاص آن ورزش.وکیل خانواده

عنصر مادی: فعل یا عمل خارجی تجلی نیت مجرمانه و با تقصیر جزایی است عنصر مادی جرم را تشکیل میدهد و رفتار مجرمانه تنها توسط قانون نهی شود بلکه وجود یک تظاهر خارجی ناشی از قصد مجرمانه یا خطای جزایی توسط فاعل که جرم به وسیله آن آشکار شود برای مجازات مرتکب لازم است.

اعمال قاعده درأ (م ۱۲۰ و ۱۲۱) : تدرء الحدود بالشبهات

اجزا عنصر مادی
اقسام رفتار مجرمانه :وکیل خانواده رایگان
 • فعل : برخی از جرایم صرفا از طریق فعل واقع می شود (یعنی انجام دادن عمل ممنوعه)
 • ترک فعل : یعنی انجام ندادن تکالیفی که مقنن پیش بینی کرده است.
 • فعل ترک فعل : جرائمی که به صورت فعل است و هم ترک فعل(مثال: خیانت در امانت)
 • فعل ناشی از ترک فعل : عنصر مادی برخی از جرایم بصورت فعل ناشی از ترک فعل است.
 • وضعیت یا حالت : گاهی عنصر مادی جرم را وضعیت یا حالت تشکیل میدهد.
 • داشتن یا نگهداری : گاهی عنصر مادی جرم به صورت داشتن یا نگهداری است.

ویژگی مرتکب: مقنن ویژگی خاصی را برای مرتکب جرم درنظر گرفته است ؛ مثلا در جرم اختلاس مرتکب باید کارمند دولتی باشد اما در بیشتر موارد ویژگی خاصی برای مرتکب شرط نیست.

موضوع جرم:چیزی که جرم بر روی آن واقع شود.(جرایم علیه اشخاص / جرایم علیه اموال)

وسیله ارتکاب جرم:اصل بر این است که تحقق جرم نیاز به وسیله خاصی ندارد مگر در مواردی که مقنن وسیله خاصی را شرط می داند.

نتیجه جرم:جرایم بر حسب اینکه تحقق نتیجه برای وقوع جرمی موثر است یا نه ، به ۲ دسته تقسیم می شوند:

۱-جرایم مطلق: صرف فعل یا ترک فعل کافی برای تحقق جرم است و خصول نتیجه را مقنن ضروری نمی داند. ۲-جرایم مقید: علاوه بر فعل یا ترک فعل ، مقنن حصول نتیجه را برای تحقق جرم ضروری می داند.

جرایم (از نظر ساختار)
 • جرایم ساده : عنصر مادی آن ها از یک فعل واحد تشکیل شده باشد.
 • جرایم مرکب : عنصر مادی آن از افعال متنوع و به قصد تحقق نتیجه واحدی ترکیب یافته باشد.وکیل خانواده رایگان
 • جرایم به عادت : موکول به وقوع فعل معین در دفعات مکرر می باشد. چون برای صدق عنوان جرم به عادت ، تکرار فعل معین ضروری است و از یکبار ارتکاب فعل مذکور عادت و حرفه فاعل استنباط نمی شود . بنابراین دست کم ۲ بار تکرار برای تحقق جرم به عادت کافی است.
مراحل ارتکاب جرم.وکیل خانواده خانم
 • قصد ارتکاب جرم: مجرد قصد ارتکاب جرم ، بدون تبلور عمل خارجی قابل مجازات نیست / ترکیبی : م۱۲۳ق.م.ا   و ۶۱۰+۶۶۹ تعزیرات
 • تهیه مقدمات : اصولا قابل مجازات نیست زیرا تهیه مقدمات همیشه کاشف از نیت مجرمانه عامل آن نبوده است و اغلب ممکن است عملیات مزبور مشروع و مجاز باشد / ترکیبی : م۱۲۳ ق.م.ا و  ۶۱۱ تعزیرات
 • مرحله شروع به اجرا : ترکیبی م ۱۲۲+۱۲۴ ق.م.ا

مجازات شروع به جرم:  م ۶۵۱ الی ۶۵۴ تعزیرات (تبصره ۲ –م ۱ ق .تشدید) /  م ۶۲۱ ق.م.ا  ، ۶۳۱+۶۷۸+۶۷۵+۵۴۲+۶۱۳+۵۱۵+۵۶۱ تعزیرات (در جرایم مطلق نیز قابل تحقق است.)

وکیل خانواده خانم:

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی آنلاین فوری یا مشاوره حقوقی رایگان  بگیرید. 

 

نوشتهٔ پیشین
مشاوره حقوقی رایگان ۲۴ ساعته
نوشتهٔ بعدی
مشاوره حقوقی تلفنی رایگان ۲۴ ساعته
فهرست

تماس با وکیل دادگستری