هدایای نامزدی

هدایای نامزدی

مطابق ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی هریک از زوجین می توانند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است را مطالبه کنند.

اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می شوند مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشدو

مشاوره حقوقی ۱:

هدایای مصرف شدنی مانند عطر به طور قطعبخشیده می شوند و در صورت موجود نبودن هدیه دهنده، حق مطالبه قیمت را نحواهد داشت، اما چنانچه نامزدی بدون علت موجه به هم بخورد ، هدیه دهنده می تواند به عنوان خسارت و به موجب قانون مسئولیت مدنی و تسبیب بهای آن را مطالبه نماید.

مشاوره حقوقی ۲

امکان استرداد هدایای اعطایی پیش از دوران نامزدی و یا هدایایی اعطایی به دیگر خویشان و نطدیکان نامزدها و یا هدایایی اعطایی از سوی ابوین به نامزدها تابع قواعد مربوط به هبه خواهد بود.

مشاوره حقوقی۳

در خصوص عکس یا نامه هایی که در د.ران نامزدی، طرفین به یکدیگر داده اند ، در صورت بقا قابل استرداد است، اما از بابت تلف آن نمی توان  مطالبه خسارت کرد مگر آنکه عکس ، عرفاً ارزش مالی داشته باشد در این صورت چنانچه تلف ناشی از تقصیر هدیه دهنده باشد خسارت قابل مطالبه خواهد بود.

مشاوره حقوقی ۴:

پرداخت شیر بهاء اط سوی داماد به عروس نیز مشمول ماده فوق خواهد بود.

مشاوره حقوقی
به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما فرم رزرو مشاوره حقوقی و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی آنلاین فوری یا مشاوره حقوقی رایگان  بگیرید. 
نوشتهٔ پیشین
طلاق زوجه و شرایط آن
نوشتهٔ بعدی
اجازه ولی در نکاح دختر باکره
فهرست