قرارداد خرید و فروش چای

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
در حال ثبت رای

 قرارداد خرید و فروش چای

قرارداد خرید و فروش چای

 • نظر به اینکه شرکت قصد خرید چای به میزان ۶۰۰ تن به صورت فله   با شرایط مطلوب و با اوصاف مشخص را دارد .
 • نظر به اینکه اعلام نموده است که توانایی فروش، و تحویل چای به میزان مذکور و با اوصاف مورد درخواست و در مواعد مورد نظر شرکترا دارد.

–           قرارداد ذیل را مستنداً به ماده ۱۰ قانون مدنی با شروط و تعهدات مصرّحه در آن در تهران و در تاریخ .منعقد  گردید.

ماده ۱- طرفین قرارداد

 1. خریدار:
 2. فروشنده:

تبصره: طرفین متعهد هستند تغییر نشانی را اعلان نمایند در غیر اینصورت مکاتبات به نشانی اعلامی فعلی ارسال خواهد شد.

ماده ۲- موضوع قرارداد

 1. فروش مقدار..چای …که کیفیت آن به تایید نماینده  خریدار برسدو تحویل تمام کالای موضوع قرارداد در مدت مقرر.

ماده ۳ مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:

قرارداد خرید و فروش چای

مبلغ قرارداد  با احتساب کلیه هزینه های انجام شده تا زمان تحویل در محل مذکور در ماده ۵ اعم از هزینه حمل و … عبارت است ..ریال به ازای هرکیلو معادل.. که جمع آن مبلغ   می باشد که خریدار به شرح ذیل پرداخت خواهد نمود:

           نحوه پرداخت:

 

خریدار همزمان با تحویل کامل تمام موضوع قرارداد در محل تحویل و پس از تایید ناظر از لحاظ کمی و کیفی به فروشنده پرداخت خواهد شد.
تبصره۱: کلیه هزینه های مربوط به موضوع قرارداد تا لحظه تحویل محصول بر عهده فروشنده می باشد.
قرارداد خرید و فروش چای
تبصره۲:
خریدار غیر از پرداخت مبلغ ذکر شده در قرارداد جهت اجرای موضوع  قرارداد تعهد دیگری اعم از کسورات قانونی و مالیات، حقوق و دستمزد، بیمه و عوارض و … ندارد.
 • بدیهی است کسورات الزامی مالیاتی در زمان پرداخت کسر خواهد شد در زمان تسویه صورتحساب نهایی، فروشنده مکلف به ارائه مفاصاحساب بیمه و تامین اجتماعی می باشد.
تبصره۳: پرداخت ۹ درصد ارزش افزوده منوط به ارائه فاکتور رسمی و گواهی ارزش افزوده می باشد.

ماده ۴: محل تحویل:

محل تحویل کالای موضوع قرارداد می باشد.
تبصره۱: ملاک وزن تحویلی، وزن خالص چای پس از تایید کتبی نماینده خریدار  در محل تحویل  خواهد بود.
تبصره۲:کالای موضوع قرارداد به صورت فله تحویل  می گردد.

ماده۵: زمانبندی تحویل:

–           فروشنده مکلف است ظرف یک هفته پس از درخواست خریدار نسبت به تحویل تمام کالای موضوع قرارداد اقدام نماید.

      ماده ۶:شروط و تعهدات:

 1. تهیه لوازم عرفی و تخصصی اجرای کامل موضوعات قرارداد از هر قبیل که باشد به عهده فروشنده  می باشد.
 2. فروشنده حق واگذاری موضوع قرارداد را به طور کلی یا جزئی به غیر ندارد.
 3. فروشنده مجاز به نصب علامت تجاری یا هرگونه نوشته دیگری به غیر از موارد اعلامی از سوی خریدار   نمی باشد و  علائمی را که خریدار کتباً تعیین و اعلام می کند را باید روی کالاها نصب نماید.
 4. رعایت قوانین سازمانهای نظارتی و اخذ کلیه مجوز های لازم برای تولید اعم از بهداشت، استاندارد و … به عهده فروشنده می باشد.
 5. در صورت عدم تطابق محموله ارسالی با نمونه ارائه شده از نظر کیفیت ، طرح و بسته بندی خسارت وارده به عهده فروشنده می باشد .
 6. هرگونه مشکل در بار فروخته شده از سوی فروشنده اعم از بهداشتی ، کیفیتی و عدول از شرایط استاندارد   که در این قرارداد و سازمان استاندارد اعلام شده برعهده فروشنده است و ملزم به جبران خسارت وفق مفاد قرارداد خواهد بود .
 7. فروشنده کافه خیارات را علی الخصوص غبن اگرچه افحش باشد را از خود سلب و ساقط نمودند.
ماده ۷- بازرسی و نظارت :
 1. خریدار حق دارد کلیه عملیات موضوع قرارداد را در هر زمان بازرسی جامع نماید و فروشنده مکلف است امکان بازرسی را بدون ایجاد هر گونه مانعی فراهم نماید.
 2. خریدار نماینده کتبی خود را جهت بازرسی به طریق مقتضی به فروشنده معرفی خواهد نمود. فروشنده موظف به همکاری کامل با نماینده مذکور می باشد.
 3. ناظر نیز حق بازرسی کالاها را خواهد داشت.
 4. در صورت عدم تطابق کیفیت کالاها ، اختلاف در کمیت کالاهای مشخص شده در اسناد حمل و نقل و بارگیری با کمیت واقعی کالاهای تحویل شده و …  که منجر به عدم تایید ناظر یا  نماینده خریدار و مرجوع نمودن کالاها  شود  فروشنده به عنوان  وجه التزام مکلف است ۱۰% ارزش کل  مبلغ قرارداد را به خریدار پرداخت نماید.
 5. پرداخت این مبلغ بدل از تعهد اصلی نیست و فروشنده موظف است ظرف مدت یک هفته نسبت به اصلاح موارد اقدام نماید.
تبصره: اصلاح موارد به هیچ عنوان موجب افزایش مدت قرارداد نخواهد بود.
 1. در صورتی که فروشنده ظرف مدت یک هفته نسبت به اصلاح اقدام ننماید موجد حق فسخ برای خریدار خواهد بود اعمال حق فسخ نافی تعهد فروشنده مبنی بر پرداخت وجه التزام طبق بند قبل نخواهد بود.
 2. خریدار می تواند در طول اجرای قرارداد شخص یا اشخاص دیگری را به عنوان نماینده جایگزین نماید .

 ماده ۸: تاخیرات:

 1. در صورتی که فروشنده کالای موضوع قرارداد را در زمان مقرر در مطابق ماده ۵ قرارداد تحویل ندهد  مکلف است به ازای هرروز تاخیر در تحویل کالای موضوع قرارداد، روزانه یک درصد کل قرارداد را به عنوان وجه التزام به خریدار بپردازد.
 2. خریدار می تواند مبلغ وجه التزام را از قیمت قرارداد کسر نماید و یا به هر طریق مقتضی دیگر نسبت به وصول مبلغ اقدام نماید.

تبصره

پرداخت وجه التزام بدل از تعهد اصلی مبنی بر تحویل کالاها نمی باشد.
 1. در صورتی که فروشنده بیش از یک هفته نسبت به تحویل کالاها تاخیر نماید، موجد حق فسخ نیز برای خریدار خواهد بود. در صورت اعمال حق فسخ توسط خریدار به این دلیل، فروشنده موظف به پرداخت مبلغ ۲۰ درصد ارزش کل قرارداد به عنوان خسارات ناشی از فسخ به خریدار خواهد بود.
تبصره۱:
در صورت فسخ قرارداد، مبلغ وجه التزام مذکور در بند۱ نیز قابل وصول خواهد بود.
تبصره ۲:
تشخیص خریدار در تأخیرات و تقصیر فروشنده در انجام موضوع قرارداد و اعلام مصادیق مربوطه ، مناط اعتبار و ملاک محاسبه تعیین وجوه التزام می باشد .
ماده ۹- فسخ قرارداد
 1. در صورت عدم انجام هریک از تعهدات قراردادی توسط فروشنده اعم از اینکه از موارد منصوص در مواد این قرارداد باشد یا نباشد، خریدار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
 2. فسخ قرارداد نافی دریافت خسارات اعم از قراردادی یا غیر قراردادی توسط خریدار نخواهد بود.
 3. با اعلام فسخ قرارداد، فروشنده موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ فسخ، جهت تسویه حساب نهایی در محل شرکت خریدار که در ماده ۱ ذکر گردیده است حاضر گردد.
 4. در صورت عدم حضور فروشنده ظرف مدت مقرر، خریدار نسبت به تسویه حساب نهایی و ارسال صورتحساب اقدام خواهد نمود و فروشنده بابت این صورتحساب حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.
ماده ۱۰:فورس ماژور

در صورت بروز حوادث غیر قابل اجتناب و غیر قابل پیش بینی که خارج از اراده طرفین باشد چنانچه اجرای طرح از زمان آغاز بیش از ۱۰روز متوقف شود، هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد را خواهند داشت. در این صورت نیز طبق ماده ۹ اقدام خواهد شد.

ماده۱۱ – حل اختلاف:

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر یا اجرای بند های این قرارداد چنانچه موضوع از طریق مذاکره طرفین مختومه نگردد، از طریق مراجع قانونی ذیصلاح و اقامه دعوی حقوقی و یا کیفری حل و فصل خواهد شد. بدیهی است کلیه هزینه های مترتب بر دادرسی به عهده محکوم علیه می باشد.

این قرارداد در تاریخ ………….. به تجویز ماده قانون مدنی در ۱۱ماده و در ۳ نسخه تهیه امضا  و هر دو نسخه حکم واحد را دارند

        پیشنهاد می گردد به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود.با ما  تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد با وکیل پایه یک دادگستری مورد نظر  مشاوره حقوقی خانواده رایگان حضوری یا تلفنی تخصصی  بگیرید.    

فهرست

تماس با وکیل دادگستری

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری