عقد صلح

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
در حال ثبت رای

عقد صلح

مشاوره حقوقی عقد صلح:
  • وصیت بر دو قسم است: وصیت تملیکی و عهدی.

وصیت نامه خود نوشت:

در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضای او رسیده است.

وصیت نامه سری:

ممکن است به خط موصی یا به خط دیگری باشد ولی در هر صورت باید به امضای موصی برسد و به ترتیبی که برای امانت در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده است در اداره ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری که در آیین نامه وزارت دادگستری معین می گردد، امانت گذارده می شود. کسی که سواد ندارد نمی تواند به ترتیب سری وصیت نماید.

کسی که نمی تواند حرف بزند هر گاه بخواهد وصیت نامه سزی تنظیم نماید باید تمام وصیت نامه را خود نوشته و تنظیم و امضا نماید و نیز در حضور مسئول دفتر رسمی روی وصیت نامه بنویسد که این برگ وصیت نامه اوست و در این صورت مسئول دفتر باید روی پاکت یا لفافی که وصیا نامه در دست اوست بنویسد که عبارت مزبور را در حضور او نوشته است.

وصیت نامه سری را موصی همه وقت می توان به ترتیبی که برای استرداد اسناد امانتی مقرر است استرداد نماید.

در سایر موادر موصی می تواند در حضور دو نفر گواه وصیت خود را از اظهار نماید و یکی از دو گواه اظهارات او را با تعیین تاریخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصیت نوشته و موصی و گواه ها آن را امضاء می نمایند و اگر موصی نتواند امضاء کند گواه این نکته را در موارد وصیت قید می کند.

مهم:
فهرست
مشاوره حقوقی تلفنی
Open chat
مشاوره حقوقی آنلاین