عقد حواله و شرایط آن در قانون مدنی

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای
عقد حواله

عقد حواله  برادر کوچک ضمان است .حواله شبیه ضمان است با این تفاوت که اراده ی مدیون هم هست . در ضمان اراده ی مدیون نبود ولی در حواله اراده ی مدیون هم هست . حواله تنها عقدی است که حتماً سه اراده می خواهد :  ) .مدیون اول (محیل ۱ ) .مدیون دوم (محال علیه ۹ ) .طلبکار (محتال یا محال له ۹ مثال :من به تو بدهکار هستم و می گویم برو از حسن بگیر، این شد حواله که در اینجا ابتکار با محیل است .من (محیل)، حسن (محال علیه )و تو (محتال .)  به جای دین گفته طلب در حواله دین محیل منتقل می شود به محال علیه .در حواله ۳۱۱ماده ی دو رابطه را باید جدا کرد:  ) .رابطه ی محیل و محتال (من و تو ۱ ) .رابطه ی محیل با محتال علیه (رابطه ی من و حسن ۱ رابطه ی محیل و محتال :برای صحت حواله محیل باید به محتال بدهکار باشد .حواله هم مثل ضمان عقدی است تبعی .

مشاوره حقوقی رایگان

اگر محیل به محتال بدهکار نباشد قانون گفته حواله نیست و باطل هم نیست یک چیز دیگر است.

مثال :من به تو بدهکار نیستم و به تو می گویم برو از حسن یک میلیون بگیر که می تواند هبه، قرض، وکالت و . ..باشد .هر چه هست حواله نیست. رابطه ی محیل با محال علیه :در رابطه ی محیل و محال علیه دو حالت داریم:  .محیل از محال علیه طلب دارد و به این دلیل حواله می دهد .اگر محیل از محال علیه طلب ۱ داشته باشد، این را حواله ی کامل گویند یا حواله بر مدیون (محال علیه) .  .گاهی محیل از محال علیه طلب ندارد .اگر محیل از محال علیه طلب نداشته باشد این را حواله ۱ بر بری گویند . مثال: من به تو یک میلیون بدهکار هستم و از حسن هم یک میلیون طلبکار هستم می گویم برو از حسن بگیر (حالت اول )حسن هم می تواند قبول نکند و بگوید فقط بدهی را به دست خودش می دهم چون حواله عقد است و می تواند قبول کند یا قبول نکند . مثال: من از حسن طلب ندارم حسن دوست من است و گفته هر وقت طلبکار داشتی طلبکار هایت را بفرست نزد من. حالا من به تو یک میلیون بدهکار هستم و می گویم برو از حسن بگیر . در حواله بر بری محال علیه مثل ضامن است وقتی دین را داد حق رجوع دارد.

مقاله مرتبط :  دستور موقت یا دادرسی فوری و نحوه درخواست آن
مشاوره حقوقی رایگان

– برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون بهه محیهل باشهد در این   ۲۹۲ماده صورت محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است. – در صورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداء وجه حواله مه ی توانهد  ۲۹۱ماده به همان مقداری که پرداخته  است رجوع به محیل نماید.  . – در صحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست ۲۹۸ماده – هرگاه در وقت حواله محال علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسهار او باشهد   ۲۹۳ماده محتال می تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند. – در ضمان شرط نیست که ضامن مال دار باشد لیکن اگهر مضهمون له۴۳۳ماده ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می تواند عقد ضمان را فسهخ کنهد ولهی اگهر     ضامن بعد از عقد غیر ملیء شود مضمون له خیاری نخواهد داشت.

مقاله مرتبط :  واخواهی چیست و چگونه انجام می شود؟ + تشریفات و مهلت زمان واخواهی
مشاوره حقوقی رایگان

:  – پس از تحقق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده ۲۹۳ماده بری و ذمهه محهال علیهه    مشغول می شود. – بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن بهه  ۴۳۸ماده مضمون له مشغول می شود.

اثر حواله مثل ضمان انتقال دین است .دین از محیل به محال علیه منتقل می شود (ماده  )این قانون تکمیلی است و خلاو آن می شود شرط کرد (که محیل بری نشود و ۲۹۳ی محال علیه به او اضافه بشود )مثل ضمان ضمّ ذمه .   : می خورد۳۰۱ به ماده ی ۳۵۱ماده ی

حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محال علیه نمهی  توانهد  ۲۹۹ماده . و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد ۲۹۳ آن را فسخ کند مگر در مورد ماده – ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون له نمی توانند آن را فسخ کننهد مگهر   ۲۳۱ماده مقرر است یا در صورت بودن حهق فسهخ   ۴۳۳ در صورت اعسار ضامن به طوری که در ماده نسبت به دین مضمون له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.

مشاوره حقوقی رایگان

حواله عقدی است لازم از هر سه طر  (اطرا  حواله .)حواله قابل اقاله است با سه اراده پس به کسی ضرر نمی خورد و اگر هم ضرر بخورد (قاعده ی اقدام .)خیار شرط در حواله راه دارد با سه اراده و شرط فاسخ هم در حواله راه دارد با سه اراده و چون همه با سه اراده است به کسی ضرر نمی رسد .

۲ ماده ی ۹۹ : چهار تا عقد تبعی هستند :   .ضمان ۱  .حواله ۱  .کفالت ۵  .رهن ۱  . گفته است۳۵۵ که تابع دین اند .از تبعی بودن این عقود دو نتیجه گرفته می شود که ماده ی

مقاله مرتبط :  مطالبه نفقه طفل یا محجور

– اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری ۲۹۹ماده حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گهردد حوالهه باطهل    می شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه فسهخ  یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یا مشتری می تواند به ه یکدیگر رجوع کند .مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.

مشاوره حقوقی رایگان

نتیجه ی اول :اگر بعد از این عقود (چهار عقد )معلوم بشود اصلاً دینی نبوده عقد باطل است .چون این عقود تابع دین هستند و اگر دینی نباشد عقد باطل است . نتیجه ی دوم :اگر دین موجود بوده و بعداً از بین برود این عقود منفسخ می شوند .اگر از اول دینی نبوده این عقود باطل هستند اما اگر دینی بوده بعداً از بین برود، این عقود منفسخ می شوند .

مشاوره حقوقی رایگان

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما فرم رزرو مشاوره حقوقی و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی آنلاین فوری یا مشاوره حقوقی رایگان  بگیرید. 
نوشتهٔ پیشین
شرایط طلاق دهنده و مراحل لازم برای رسیدن به آن
نوشتهٔ بعدی
خیار غبن و شرایط آن
فهرست
Call Now Buttonمشاوره حقوقی تلفنی