عقد بیع

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
در حال ثبت رای

عقد بیع

آثار عقد بیع

مطابق ماده ۳۶۲ قانون مدنی آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:

 • به مجرد وقوع عقد بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود.
 • به استثنای :
 • بیع مال کلی که تحقق تملیک منوط به تعیین و مصداق و تسلیم آن است. همین امر حکم بند ۱ را منحصر به عین معین می کند.
 • شزط تاخیر در انتقال مالکیت تا مدت معین.
 • شرط تعلیق انتقال مالکیت به وقوع امری خارجی و اسقبالی و احتمالی.
 • بیع صرف که عینی بوده و قیض در آن شرط صحیت است و انتقال با تسلیم آن است.
 • بیع املاک ثبت شده که انتقال با تنظیم سند رسمی انجام می شود.
 • بیع اموال عمومی و توقیف شده که با اتمام تشریفات صورت می پذیرد.
 • عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد.
 • عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید.
 • عقد بیع مشتری را به تایدیه ثمن ملزم می کند.
فقره اول: در ملکیت مبیع و ثمن.

مطابق ماده ۳۶۳ قانون مدنی در عقد بیع خیار فسخ حتی خیار شرط برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا ثمن مانع انتقال مالکیت نمی شود مگر تملیک معلق به شرط تاخیر شده باشد یا شرط شود ملکیت به پیش از عقد انتقال یابد.

بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طلبکاران او حقی بر آن ندارند و طرف دیگر مالک عین بوده و حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.

مهم:مشاوره حقوقی
فهرست
مشاوره حقوقی تلفنی
Open chat
مشاوره حقوقی آنلاین