شرایط صحت عقد

شرایط صحت عقد

بطلاق نکاح معلق
  • مطابق ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی تعلیق در عقد موجب تطلان است.
  • اصل بر صحت عقد معلق است و ماده ۱۸۹ و ماده فوق جنبه استثنایی دارد.
  • تعلیق نکاح به شرایط صحت آن موجب بطلان نکاح نمی شود.
مشاوره حقوقی
  • بطلان در موردی است که تعلیق متوجه اصل نکاخ باشد وگرنه تعلیق در مهر صحیح است مگر در نکاح موقت که تعلیق در مهر هم در آن صحیح نبوده و موجب بطلان نکاح است.
شرایط صحت عقد

مطابق ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی در خصوص شرط خیار فسخ نسبت به مهر و نکاح بیان می دارد که شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جائز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلا مهر ذکر نشده باشد.

مشاوره حقوقی رایگان-
شرایط صحت عقد
  • شرط خیار آن است که اختیار فسخ نکاح برای یکی از زوجین یا شخص ثالث ضمن عقد شرط شود.
  • اقاله و شرط فاسخ در نکاح راه ندارد.
  • شرط خیار فسخ نکاح شرطی نامشروع و باطل است اما مبطل عقد نمی باشد.
  • شرط خیار نسبت به صداق مهر در نکاح منقطع باطل است و به منزله شرط خیار در نکاح می باشد.
  • در صورت فسخ مهر زن مستحقق مهر المثل خواهد بود.
  • بدون اینکه نیازی به وقوع نزدیکی باشد زیرا مهر المثل بدل مهرالمسمی فسخ شده است.

مشاوره حقوقی-

شرایط صحت عقد
به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما فرم رزرو مشاوره حقوقی و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی آنلاین فوری یا مشاوره حقوقی رایگان  بگیرید. 
نوشتهٔ پیشین
حقوق همسایگان
نوشتهٔ بعدی
نفقه در عقد موقت
فهرست