خلع ید و شرایط اقامه دعوای حقوقی

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
در حال ثبت رای

خلع ید

نکات مهم خلع ید و غصب:

۱- غصب استیلاء و تسلط مادی بر حق غیر است اعمم از اموال و حقوق مالی منقول یا غیر منقول به نحو عدوان و قهر و غلبه بدون اذن مالک یا قانون. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

۲- اسن حالت زماین است که شروع تسلط با اذن بوده اما بعد از اتمام مدت به محض انکار در حکم غصب است.

۳- هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون اینکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی شود ممانعت از حق حود عنوان و ضمانت اجرا و ماهییت جداگانه ای دیگری دارد. لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.

۴- نکته مهم دیگری که در باب خلع ید باید به آن توجه کرد این است که غاصب ضامن است و ضمان او بر گرداندن عین، دادن مثل، دادن قیمت و دادن بدل است بدین ترتیب که: در صورت موجود بودن عین مال غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید مگر در موارد غیر قابل استرداد که عبارت است از:

  • مواردی که خسارت جانی یا جسمانی به شخص غاصب یا سایر افراد جامعه گردد.
  • یازگرداندن عین مال موجب ایجاد خسارت و ضرر به مال گردد و احتمال از بین رفتن مال موجود باشد.
  • اگر ماهیت مال و نوع مال در اثر تغییراتی که در آن ایجاد می شود قابل برگست به حالت اولیه نباشد در این حالت مال در حکم تلف است و اگر عین تلف شده باشد یاید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدل حیلوله بدهد.
  • بازگرداندن عین مال وقتی تکلیف غاصب را از بین میبرد که طرف مالک اهلیت داشته باشد مثلا اگر مالک محجور و یا صغیر باشد مثلا اگر محجور و یا صغیر بایستی به شخصی که حق اداره کردن اموال وی را دادر مسترد گردد.
مهم:مشاوره حقوقی خلع ید
فهرست
مشاوره حقوقی تلفنی
Open chat
مشاوره حقوقی آنلاین