حق حبس زن

مطابق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی در خصوص حق جبس زن بیان می گردد که زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده است از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط به اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

حق حبس زن

هر گاه قسمتی از مهر حال و قسمتی موجل باشد،حق حبس فقط نسبت به قسمتی که حال است حاصل میشود و پس از دریافت آن قسمت، دیگر زن نمی تواند از ایفای وظایف زناشویی سرباز زند.

مشاوره حقوقی

اگر مهر موجل باشد و زمان آن سپری شود و شوهر در این مدت تمکن نخواسته باشد، زن نمی تواند پس از حال شدن مهر به حبس استناد کند زیرا قصد مشترک طرفین این بوده است که تمکن مقدم بر پرداخت مهر باشد.

مشاوره حقوقی خانواده

مطابق نظر مشهور فقها، تقسیط مهر و دادن مهلت عادله به مرد از سوی دادگاه، مسقط حق حبس نیست و نباید آن را با مهر موجل قیاس کرد، به عبارت دیگر اگرچه اعسار، زوج را از پرداخت مهریه به نحو یکجا معاف می نماید ولی زوجه را مجبور به تمکین نمی کند. بنابراین حق حبس اعم از آن است که شوهر معسر باشد یا توانگر مگر اینکه پرداخت مهریه منوط به تمکن مالی شوهر شده باشد.

مشاوره حقوقی

زن در صورت حال بودن مهر، می تواند تا مهر به او تسلیم نشدهخ است از ایفای مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر  دارد امتناع نماید. بنابراین تمکن در ماده حاضر،مطابق رای وجدت رویه اخیرالذکر، محدود به تمکن خاص یا همان رابطه جنسی نمی باشد.

مشاوره حقوقی رایگان
به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی آنلاین فوری یا مشاوره حقوقی رایگان  بگیرید. 
نوشتهٔ پیشین
اعسار از پرداخت مهریه زوجه
نوشتهٔ بعدی
مهرالمثل زوجه
فهرست

تماس با وکیل دادگستری