حقوق خواهان در جلسه دادرسی

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
در حال ثبت رای

 حقوق خواهان در جلسه دادرسی

حقوق خواهان دارای مصادیق و زمانبدی می باشد که ضروری است در این موارد با رعایت قید مهلت اقدام شود.

حقوق خواهان تا اولین جلسه دادرسی:

  • استرداد دادخوایت
  • تعرض به اصالت اسناد خوانده
  • طرح ایرادات ماده ۸۴ آیین دادرسی مدنی
  • اعمال ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی
  • جلب شخص ثالث
حقوق خواهان تا پایان اولین جلسه دادرسی:
۱- طرح ایرادات:

غالب ایرادات ماده ۸۴ قابلیت طرح را از سوی خوانده دارد،و در عین حال بخشی از ایرادات که از قواعد آمره محسوب می شوند و ایراد جنبه ی تذکر دارد از سوی خواهان نیز قابل طرح است. از سوی دیگر خواهان می تواند ایراد رد دادرس مطرح نماید.

۲- اعمال ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی:

اعمال تغییرات شامل:

  • افزایش خواسته
  • تغییر نحوه دعوی
  • تغییر خواسته
  • تغییر درخواست
۳- جلب شخص ثالث:

خواهان مانند خوانده می تواند تا پایان جلسه دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از آن با تقدیم دادخواست جلب شخص ثالث را تقاضا نماید.

حقوق خواهان تا اولین جلسه دادرسی:

۱- استرداد دادخواست:

به موجب بند الف ماده ۱۰۷ خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود رامستردد نماید.

۲- تعرض به اصالت اسناد خوانده:
  • به موجب مواد ۲۱۷ و ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی اظهار تردید یا انکار یا جعل نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید. مقصود از حتی الامکان اینست که چنانچه اسنادی به تجویز دادگاه و با رعایت قانون پس از اولین جلسه ارائه گردید اظهار انکار و تردید نسبت به آنها باید در همان جلسه به قید استهمال مطرح شود.
مهم:
فهرست

تماس با وکیل دادگستری

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری