تصرف عدوانی و انواع آن

امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
spinnerدر حال ثبت رای

بررسی تطبیقی دعاوی مالکیت و تصرف عدوانی

تصرف عدوانی

تصرف عدوانی:

دعوای تصرف عدوانی دعوایی است که موضوع حق منشاء صدور آن تصرفات قبلی خواهان است.

دعوای مالکیت:

دعوای مالکیت دعوایی است که منشاء آن مالکیت خواهان است، یعنی رابطه ای که بین شخص و شی مادی به وجود آمده و قانونی آن را  محترم شمرده و به شخص توانایی دائمی و انحصاری و مطلق انتفاعات ممکنه را از آن می دهد.

دعوای تصرف :

در خصوص دعاوی تصرف  یعنی ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول وی را خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.

دعوای ممانعت از حق:

دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری می خواهد.

دعوای مزاحمت از حق:

دعوای مزاحمت از حق دعوایی است که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است.

بار اثبات عدوانی بودن تصرف با چه کسی است:

خواهان با اثبات سبق تصرفات خود و لحوق تصرفات خوانده، از اثبات عدوانی بودن تصرف، مزاحمت و ممانعت خوانده بی نیاز می شود و دلیل وجود وسیله قانونی و یا رضایت خواهان را باید از خوانده مطالبه نمود.

مهم:

تصرف عدوانی که به انواع مختلفی اعم از دعوای ممانتعت و مزاحمت تقسیم می شود و شرایط حاکم بر آن اعم از ارائه سند رسمی و یا لحوق تصرف خوانده یا عدوانی بودن تصرف خوانده باید مدنظر قرار گرفته شود.

جذب همکار برای مشاوره حقوقی
نوشتهٔ پیشین
نمونه قرارداد صادرات و واردات محصولات کشاورزی
نوشتهٔ بعدی
حقوق خواهان در جلسه دادرسی
فهرست
مشاوره حقوقی تلفنی
Open chat
مشاوره حقوقی آنلاین