تجدیدنظر خواهی کیفری و شرایط تجدید نظرخواهی چگونه است؟

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
در حال ثبت رای

تجدید نظر خواهی

تجدیدنظر خواهی کیفری و شرایط آن

تجدیدنظرخواهی مرحله بسیار حساس و تعیین کننده ای است. زیرا بسیاری از احکام و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل اعتراض است و در نتیجه، برنده و پیروز دعوا با رأی دادگاه تجدیدنظر مشخص می شود.

شما می توانید جهت دریافت مشاوره حقوقی از موسسه وکلای عدالت در مورد مسائل و مشکلات خود در مورد تجدید نظرخواهی کیفری از طریق شماره های تماس یا فرم تماس با ما اقدام نمایید.

شرایط اعتراض و تجدیدنظر کیفری در مراجع کیفری

مطابق ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کلیه آراء دادگاه های کیفری قابل اعتراض است، مگر آراء صادره در مورد جرایم تعزیری درجه ۸ و جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، به میزان کمتر از یک دهم دیه کامل. آراء صادره از دادگاه انقلاب نیز همانند آراء صادره از سایر دادگاههای کیفری قابل تجدیدنظرخواهی است. (ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کبفری ۱۳۹۲ نسخ صریح گردیده است)

 تجدیدنظر خواهی در امور مربوط به اطفال و نوجوانان

آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامی موارد قابل اعتراض است (ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری) لذا هیچگونه رای قطعی از این دادگاه صادر نمی شود.

تجدیدنظر خواهی کیفری در دیوان عالی کشور

مرجع تجدید نظر خواهی کلیه آرای قابل اعتراض دادگاه های کیفری دو (به جز دادگاه نظامی) دادگاه تجدید نظر استان است. البته « آرای صادر شده در خصوص جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه ۳ و بالاتر می باشد و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره در خصوص جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.» (ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)

نقش وکیل در پروند های مربوط به دیه و ضررو زیان و مزایای مشاوره حقوقی

در مواردی که رای دادگاه کیفری توأم با محکومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبه های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه های دیگر رأی نیز به تبع آن، حسب مورد، قابل تجدیدنظر یا فرجام است. (ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)

مزایای استفاده از مشاوره حقوقی در درخواست تخفیف

در تمامی محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم ‌علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان، به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر میکند. این حکم دادگاه قطعی است. (ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری) این ماده، با اندکی تفاوت، جایگزین ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ شده است.

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری در خصوص افزایش و کاهش میزان وثیقه

هرگاه از رای صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تامین اخذ نشده باشد یا قرار تامین با جرم و ضرر و زیان مدعی خصوصی متناسب نباشد، دادگاه تجدیدنظر استان در صورت اقتضاء، رأسا یا به درخواست دادستان شاکی یا مدعی خصوصی و یا متهم، تامین متناسب اخذ می کند و این تصمیم قطعی است. بنابراین، دادگاه تجدید نظر میتواند قرار تامین را کاهش یا افزایش دهد.

تجدیدنظرخواهی دادستان و اعتراض وکیل دادگستری

دادگاه تجدید نظر استان نمی‌تواند مجازات تعزیری و اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در حکم تجدید نظر خواسته را تشدید کند، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدید نظر خواهی شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد، دادگاه تجدید نظر استان با تصحیح حکم، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است اقدام می کند. (ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری)

تایید حکم و تخفیف در دادگاه تجدیدنظر

هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تایید اساس حکم می تواند به نحو مستدل، مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد، هرچند محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. (ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری)

آیا امکان تخفیف دوباره در دادگاه تجدیدنظر وجود دارد؟

البته تخفیف در حدود قانون به معنای این است که چنانچه دادگاه بدوی از تمام ظرفیت های تخفیف مجازات بر اساس مواد مربوط به تخفیف مجازات استفاده کرده باشد، دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مجددا مجازات مرتکب را تخفیف دهد.

تجدیدنظر خواهی کیفری توسط وکیل دادگستری و مزایای آن

جهات تجدیدنظرخواهی به شرح زیر است: الف) ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه؛ ب) ادعای مخالف بودن رای با قانون؛ پ) ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرس؛ ت) ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی؛ چنانچه تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می شود دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است رسیدگی می کند. (ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری)

مشاوره حقوقی در خصوص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر

هر گاه تجدید نظر خواه یا فرجام خواه، مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم شود، دادگاه صادرکننده رای نخستین، به این ادعا خارج از نوبت رسیدگی می کند.

مشاوره حقوقی در خصوص نحوه تجدیدنظر زندانی

هر گاه تجدید نظر خواه یا فرجام خواه زندانی باشد، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر یا فرجام در امری که به موجب آن زندانی است معاف می گردد. (ماده ۴۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)

 ایراد نقص تحقیقات دادگاه تجدیدنظر

الف) در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می کند و پرونده را نزد دادسرای صادر کننده کیفرخواست یا دادگاه صادرکننده رأی می فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان، آن را بدون اظهارنظر اعاده کند و یا دادگاه تجدید نظر می تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید.

نقش وکیل دادگستری در نقض قرار در دادگاه تجدیدنظر

هرگاه رای صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تایید و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می شود و چنانچه به هر علت، دادگاه تجدید نظر عقیده به نقض داشته باشد، پرونده برای رسیدگی، به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می شود و آن دادگاه مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند.

مشاوره حقوقی در خصوص نقض رای به خاطر صلاحیت دادگاه

هرگاه رای توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود دادگاه تجدید نظر استان رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادر کننده رای اعلام می‌کند.

اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی، متهم قابل تعقیب نباشد، رای مقتضی صادر می کند.

مشاوره حقوقی در خصوص تاثیر وکیل دادگستری در جلسات دادگاه

در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، دادگاه تجدیدنظر بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی صادر و دستور احضار طرفین و تمام اشخاصی را که حضورشان ضروری است را می دهد. طرفین می توانند شخصا حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال، عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست. (ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)

نقش وکیل دادگستری در تایید رای

هرگاه رای مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد، رأی را تایید و پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می کند.

مشاوره حقوقی در خصوص برائت متهم و آزادی زندانی

هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدید نظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رای تجدید نظر خواسته را نقض و رای مقتضی صادر می کند، هرچند محکوم علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکوم علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.

مشاوره حقوقی در خصوص  نقض رای در مرحله تجدیدنظر

چنانچه رای تجدید نظر خواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشاء رای می کند.

مشاوره حقوقی در خصوص رعایت تشریفات دادرسی

عدم رعایت تشریفات دادرسی موجب نقض رای نیست مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی شود. (ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)

مشاوره حقوقی در خصوص اعتراض به رای غیابی در مرحله تجدیدنظر

در مواردی که رای دادگاه تجدید نظر استان بر محکومیت متهم باشد متهم و یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین و تجدید نظر حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد، رأی دادگاه تجدیدنظر استان ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه است. رأیی که در این مرحله صادر میشود قطعی است. (ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)

دادگاه تجدید نظر استان مکلف است پس از ختم رسیدگی، در همان جلسه، و در صورت عدم امکان، در اولین فرصت، و حداکثر ظرف یک هفته انشاء رای کند. تخلف از صدور رای در مهلت مقرر، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

در نهایت همیشه به یاد داشته باشید که جهت پیگیری مسائل و مشکلات حقوقی و کیفری خود، حتما با وکیل یا کارشناس حقوقی مشورت و همفکری نمایید. چراکه با تجربه و دانش متخصصین می توان در جهت بهتر به نتیجه رسیدن موضوع گام برداشت.

مشاوره حقوقی رایگان در خصوص تجدیدنظر خواهی کیفری

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی وکلای عدالت با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما  تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد با وکیل پایه یک دادگستری مورد نظر  مشاوره حقوقی رایگان یا تلفنی تخصصی  بگیرید.

farhangionline

فهرست
Call Now Button